§ 1) Foreningens navn er “Grundejerforeningen Ejby Syd”.

§ 2) Foreningens hjemsted er Køge Kommune under Køge ret, der er foreningens værneting. Foreningens adresse er formandens bopæl.

§ 3) Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder vedligeholdelse og renholdelse af veje, fælleshegn, friarealer m.v.

Stk. 2. Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrerede midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for,hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

Stk 3. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Stk 4. Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.
Medlemmer af foreningen er forpligtede til at følge de regler der er bestemt i foreningens Ordensreglement. Bestyrelsen får herved en mulighed for at indføre et gebyr på kommende kontingent, hvis en beboer efter gentagne henvendelser ikke overholder det i fællesskab vedtagne ordensreglement.

MEDLEMMERNES FORHOLD TIL FORENINGEN

§ 4) Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af grunde, der efter den 28.05.1975 er eller vil blive udstykket fra matr. Nr. 9-a, 10-a og 11-ce, 10-cf, 11-ad og 11-ae. Matr. Nr. 9-k, 10-dx og 11-ag er dog undtaget.

Stk. 2. Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at grundejerforeningen kan sluttes med en anden grundejerforening, eller at grundejerforeningen kan opdeles i flere foreninger.

§ 5) Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophøre at være ejer af denne, er medlemmet fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 2. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne.

Stk. 3. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed at oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcel nr. og matr. Nr, inden 14 dage.

Stk. 4. Samtidigt med indkaldelsen til Generalforsamling forespørges om der foreligger et ejerskifte i for hold til Grundejerforeningen siden seneste Generalforsamling. Meldes et sådant ejerskifte ikke til foreningen inden Generalforsamlingens afholdelsesdato pålægges et gebyr som fastsættes af Generalforsamlingen.
Sker dette ikke pålægges et gebyr på næste års kontingent. Størrelsen af dette gebyr fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6) Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab som foreningen har på enkelte medlemmer.

Stk. 2. Ved optagelse af nye medlemmer i grundejerforeningen er bestyrelsen bemyndiget til, at fastsætte indskuddets størrelse fra de nye medlemmer.

Stk. 3. I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund der ejes, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling, som beslutter indbetalingstidspunktet. Indbetalingen af kontingentet skal ske til foreningens konto.

Stk. 4. Betales kontingent ikke til forfaldsdatoen udsendes et påmindelse. Hvis betaling herefter ikke er tilgået foreningen senest 10 dage herefter, sendes en rykker hvor der pålægges et gebyr på 100 kroner. Hvis der efter yderligere 10 dage stadig ikke er betalt pålægges yderligere 500 kroner og sagen overgår til retslig inkasso.
Er restancen ikke indbetalt senest 31.12., fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling, samt valgbarhed.

GENERALFORSAMLING

§ 7) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Ejby. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Stk. 2. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Sager der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.
Forslag til Generalforsamlingen skal stiles til formanden, eller via kontaktformularen på foreningens website.

Stk. 3. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  • Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor.
  • Rettidigt indkomne forslag.
  • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af 2 revisorer.
  • Valg af 2 revisorsuppleanter.
  • Eventuelt.

Stk. 4. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 9) Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Stk. 2. Hvert medlem har 2 stemme for hver grund han ejer. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af vedkommendes husstand. Ingen kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af simpelt flertal, jfr. Dog §3, 4 og 11.

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11) Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

Stk. 3. Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

BESTYRELSEN

§ 12) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, og genvalg er tilladt.
Generalforsamlingen vælger formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år samt kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en næstformand, samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingen vælger ligeledes en første- og en anden suppleant.

Stk. 2. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. I tilfælde af formandsforfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder må, hvis blot 1 medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

Stk. 5. Bestyrelsen råder over et fast beløb der fastsættes af generalforsamlingen på den årlige ordinære generalforsamling, til dækning af diverse omkostninger hvad angår bestyrelsens arbejde.

§ 13) Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønninger m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af eventuelle anlæg. Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14) Foreningen tegnes overfor trediemand af flertal af bestyrelsen eller af formanden og kasserer i forening.

REVISOR OG REGNSKAB

§ 15) Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Revisorerne gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Stk. 2. Revisorerne kan i løbet af regnskabsåret når som helst komme på uanmeldt gennemsyn af regnskabet.

§ 16) Foreningens regnskab er kalenderåret.

Stk. 2. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31.12.1978.

Stk. 3. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 25. januar og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at et ekstra med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 17) Medlemmernes indbetalinger indsættes i bank i foreningens navn. Kontoen administreres af foreningens kasserer via NetBank.

§ 18) Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra påtaleberettigede i henhold til deklarationer, lyst den 13.10.1975, den 19.01.1976 og den 11.05.1977.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

§ 19) Forekommer der spørgsmål, som ikke er beskrevet i disse vedtægter, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20) Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.

GODKENDELSE M. V.

§ 21) Samtlige udgifter i forbindelse med foreningen stiftelse betales af foreningen. Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt generalforsamling den 23. februar 1978, og på efterfølgende generalforsamlinger, den 26. marts 1980, den 18. marts 1981, den 30. marts 1982, den 15. marts 1983, den 6. marts 1984, den 12. marts 1985, den 18 marts 1987, den 2. marts 1988, den 23. marts 1993 og den 22. marts 1994.

Fordelt maj 1989, juni 1993, april 1994, september 1999.
Korrektioner i henhold til vedtagelse på Generalforsamling 11.marts 2013
Korrektioner i henhold til vedtagelse på Generalforsamling 13.august 2020