Regler for benyttelse af boligpladserne 1-11 på Stenbukvej og Sikavej, Matr.nr. 11CR

Grundejerforeningen ejer fællesarealerne og bestyrelsen forestår den daglige drift og vedligeholdelse af stambeplantningen jf. foreningens vedtægter §13.

Fællesarealernes indretning kan ændres på foranledning af de omkringboende lodsejere – til opstilling af småbørnslegeplads (vipper, gynger, sandkasse m.m.), flagstang samt borde og bænke.

For en sådan ændring skal lodsejerne komme med en skriftlig redegørelse til bestyrelsen. Ændringen skal være underskrevet af lodsejerne ved fællesarealet, tilhængere og hvis muligt modstandere.

Forslaget besluttes eller forkastes ved simpelt flertal blandt grundejerne der har vejadgang fra den fællesplads, som ønskes ændret, eller adgangsvejen hertil.

Ændringen behandles på først kommende bestyrelsesmøde.

Etablering og vedligeholdelse:

  • Tilhængere alene hæfter solidarisk for gennemførelsen af ændringen.
  • Ved væsentlige forøgelser af vedligeholdelsesomkostningerne som følge af ændringen, foretages vedligeholdelsen af tilhængerne.
  • Pladsen udpeger en, der er ansvarlig overfor bestyrelsen vedr. vedligeholdelse, og som bestyrelsen kan rette henvendelse til i påkomne tilfælde.
  • Det påhviler tilhængerne at holde ændringen i forsvarlig stand, så ingen kan komme til skade.

Ved uenighed om vedligeholdelse eller mangel på samme, er bestyrelsen bemyndiget til at lade arbejdet udføre for de pågældende lodsejeres regning – alternativt at tilbageføre området til dets oprindelige stambeplantning for de pågældende lodsejeres regning.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udsætte behandling af en ønsket ændring til førstkommende generalforsamling.
Vedtaget på Generalforsamling den, 18. marts 1986