1.0  Parkering

Parkering af biler på Stenbukvej/Sikavej er ikke tilladt.

Privatbiler skal altid parkeres på egen grund.

Gæsteparkering kan i nødvendigt omfang tillades på fællespladserne.

Ifølge deklarationerne er parkering af lastbiler, busser og entreprenørmaskiner m.v. på egen grund eller på fællespladserne forbudt.

Ifølge deklarationerne er generende parkering af campingvogne forbudt.

2.0. Kørsel i området

Knallertkørsel er ikke tilladt på alle stier og græsarealer.

Al motortrafik skal afpasses efter forholdene, og herunder tage hensyn til  legende børn.

Cykling hen over græsrabatter og øvrige græsarealer må ikke finde sted.

3.0 Støj

Brug af motoriserede/elektriske haveredskaber m.v. frabedes før kl. 07.00 og efter kl. 19.30 samt lørdag og søndag efter kl. 14.00.

Dog er brug tilladt i perioden 1/10 til 31/3 til klokken 17.00 lørdag og søndag.

Øvrig støjende adfærd frabedes.

4.0 Heste og husdyr

Ridning er ikke tilladt i området.

Hunde skal føres i snor udenfor privat grund.

5.0 Aflæsning af materialer m.v.

Al aflæsning af materialer (sten, grus, byggematerialer o.lign.) skal ske på egen grund.

Ved ulovlig aflæsning uden for egen grund, skal materialerne hurtigst muligt bringes ind på egen grund.

Ulovlig aflæsning, som forvolder skader på fællesarealerne, skal udbedres af skadevoldende grundejer – eller i givet fald på grundejerforeningens foranledning for skadevolderens regning.

6.0 Vedligeholdelse af græsrabatter op til privat grund

Græsrabatter op til privat grund vedligeholdes af grundejer.

Papir og andet affald på disse græsrabatter fjernes af grundejer.

7.0 Indskærpelse af hegns-og antennedeklarationer

Hegn mod veje, stier og grønne områder skal være levende hegn, der er hegnspligt.

Det er forbudt at etablere udgang til Stenbukvej/Sikavej.

Al privat antenneopsætning i området er forbudt.

8.0 Vintervedligeholdelse

Det indskærpes grundejere med fortov til Stenbukvej/Sikavej at snerydde disse i.h.t. politivedtægterne.

Grundejere der støder op til en af de mange små stikstier fra pladserne på Stenbukvej og ud til den brede “skolesti” (stien langs med Hjortens-, Rævens-, Egernets og Harens Kvarter) samt de grundejere der støder op til stisystemet på Sikavej har pligt til at rydde sne og salte på disse stier i.h.t. politivedtægterne.

 

Vedtaget 1.ste gang på Generalforsamlingen den 26. marts 1980, og løbende justeret siden.
Seneste rettelse Marts 2014.