Referat fra Generalforsamling afholdt i Ejby Medborgerhus.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Georg Andersen som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
De fremmødte grundejere inklusive fuldmagter samt bestyrelsen repræsenterende i alt 61 stemmer.

2. Formandens beretning.

Året der er gået var første år med et delegeret ansvar for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og dette har fungeret fint efter hensigten. Disse områder fremgår af foreningens website, ligesom samtlige mødereferater og andet relevant information.
Efter direktiv fra Køge Kommune er ansvarsområder for snerydning nu også at læse på foreningens website. Vi har igen i år fulgt vejdirektoratets anvisninger for snerydning, i modsætning til Fællesforeningen som har indført egne regler. Dette faktum drøftes stadig med Køge Kommune, og vi håber at der inden næste sneperiode er opnået en for alle tilfredsstillende løsning.
Vi har ligeledes haft møder med kommunen om vore over 40 år gamle deklarationer, hvor mange afsnit hidrører fra det seneste årtusinde. Disse deklarationer ønskede kommunen ikke at ændre, ligesom vores forenings tilknytning til Fællesforeningen skulle forblive status quo.
Bestyrelsen har undersøgt ansvar og status på de eksisterende regnvandskloakker. Vi har modtaget et meget specificeret kort over rørføringen, som vi nu vil arbejde videre med.
Ved svigtende eller manglende gadebelysning anmoder SEAS/NVE den enkelte grundejer fremover, at henvende sig direkte til SEAS/NVE desangående.
Vi modtager stadig en del henvendelser fra beboere vedrørende uhensigtsmæssig parkering af biler m.m. – men da bestyrelsen ikke har bemyndigelse til andet end at påtale dette, opfordres medlemmerne til at tale sig til rette om problemet. En fornuftig og praktisk tilgang til et problem løser meget ofte problemet!
Vi har i år brugt mange penge på at forny vejstykket på Stenbukvej 21-39, både med nye kloakker samt nye SF-sten, og resultatet har været super godt og tilfredsstillende. Mange træer er blevet beskåret så græsklipning bliver lettere, ligesom mange pladser efterhånden er blevet renoverede. Dette medfører mindre vedligeholdelse og er derfor taget med i forhandlingerne med gartneren om en fornyelse af kontrakten.
Formanden har deltaget i præsentaion af Nabohjælp afholdt i Ravnsborghallen, og kan med glæde konstatere at flere og flere af foreningens medlemmer har tilsluttet sig Nabohjælp. Dem der endnu ikke er med opfordres til seriøst og positivt at overveje dette.
I årets løb har foreningen indkøbt ny PC og printer til kassererfunktionen. Først i 2016 fratrådte Mogens Jung som formand for foreningen og Per Holm blev valgt som ny midlertidig formand de sidste 2 måneder inden denne Generalforsamling. I den forbindelse blev foreningens medlemmer orienteret i en separat skrivelse, ligesom Mogens Jung på egen foranledning informerede om sin beslutning.
Spørgsmål fra salen: Der blev udtrykt stor utilfredshed med den manglende snerydning i de områder hvor Fællesforeningen er blevet pålagt at rydde. Som tidligere nævnt behandles dette fortløbende af bestyrelsen i drøftelser med Køge Kommune og Fællesforeningen.
Omkring spildevand, blev det fra salen oplyst at spildevandsledningerne er Køge Kommunes ansvar, og det således “kun” er stikledningerne der er “vores” ansvar. Mogens Jung fremførte til slut endnu engang sin version af omstændighederne der førte til formandsskiftet.
Herefter blev formandens beretning vedtaget.

3. Regnskab.

Kasserer Henrik Jensen fremlagde herefter regnskabet som ligeledes var udskrevet på indkaldelsen til Generalforsamlingen. En enkelt grundejer havde i forbindelse med salg ikke betalt sit kontingent, og foreningen havde derfor haft et mindre tab pga. hjælp fra advokat.
Spørgsmål fra salen: Vedrørende posten “Andre udgifter” forklarede Henrik Jensen at dette dækkede etablering af ny website, samt udgifter til advokat i forbindelse med rykker for manglende betaling. Posten “Vedligehold fælles arealer sommer” forklarede kassereren at posten dækker vores bidrag til Fællesforeningen på 400 kroner pr. husstand. På spørgsmål om legepladsen fortalte kassereren at hensigten er at fortsætte med den nuværende aftale når denne udløber i 2017.
Der var ikke flere hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, og regnskabet blev herefter vedtaget.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag, hverken fra medlemmerne eller fra Bestyrelsen.

5. Budget / Kontingent.

Kasserer Henrik Jensen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Samtidigt forklarede Henrik Jensen at der allerede i indeværende kalenderår er brugt næsten 60.000 kroner på snerydning og saltning.
Fra salen blev det foreslået at kontingentet blev nedsat til enten 1800 kroner, eller alternativt til 2000 kroner. Altså en nedsættelse på enten 500 kroner eller 300 kroner pr. grundejer.
Efter lidt debat blev forslaget om nedsættelse af kontingentet til 1800 kroner sat til skriftlig afstemning, hvor dette blev vedtaget med 35 stemmer for og 25 stemmer imod, samt en enkelt blank stemme.
Efter denne ændring blev det reviderede budget vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.

Kasserer Henrik Jensen samt bestyrelsesmedlem Dan Andersen blev genvalgt, hvorefter Georg Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen.

7. Suppleanter til bestyrelsen.

Som ny suppleant til bestyrelsen blev Martin Knudsen valgt. Der kunne ikke blandt de fremmødte findes en 2. suppleant.

8. Valg af 2 revisorer.

Genvalgt som revisor blev Arne Levinsen, og som ny revisor blev Anja Chapman valgt.

9. Valg af revisorsuppleanter.

Genvalgt som revisorsuppleant blev Gunnar Olsen, og nyvalgt blev Niels Poulsen.

10. Eventuelt.

Det blev fra salen påpeget det uhensigtsmæssige i at heste meget ofte færdes på Kastanjestien. Ligeledes blev det faktum at efterhånden mange træer er bukket under for sygdom nævnt, og at det ville være dejligt med nyplantning. Det er Fællesforeningen´s område, så bestyrelsen tager disse punkter med til næste møde i Fællesforeningen.
Da rigtigt mange efterhånden er med i projekt “Nabohjælp” blev bestyrelsen opfordret til at undersøge muligheden for opsætning af store informationsskilte desangående ved indgangen til både Stenbukvej og Sikavej.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.

 

_______________________                    _______________________

Georg Andersen, Dirigent                      Per Holm, Referent