Referat fra Generalforsamling afholdt i Ejby Medborgerhus.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Jensen som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
Der mødte ialt 22 personer repræsenterende i alt 34 stemmer.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand per Holm startede med at fortælle om forskellige møder der har været afholdt med Kommunen.
Der er endelig kommet en endelig ansvarsfordelingsplan over hele det område der er dækket af 11CP, hvilken vil sige hele Fællesforeningens område.
De enkelte områder og hvem der er ansvarlig for snerydning fremgår af oversigten på foreningens website (Punktet “Regler/Snerydning”).
Deklarationer og gældende lokalplan for vores område fejrer i disse år 40 års jubilæum, og derfor har vi påpeget overfor kommunen af ordlyden i disse burde bringes ajour med virkeligheden i dag. Men kommunen mener ikke det er “nødvendigt”, hvorfor vi derfor må skrinlægge disse ønsker. Ligeledes har vi drøftet med kommunen vores forenings tilknytning til Fællesforeningen 11CP, og den måde der forvaltes og afstemmes på. Heller ikke her vil Køge Kommune “gøre noget” ved tingenes tilstand. Dette må således for nuværende tages til efterretning.
Vi har indgået en ny 1-årig kontrakt med vores gartner, og i den forbindelse besluttet at der kun foretages kantskæring af græs mod stierne hvert andet år.
Vi har indgået en 2-årig kontrakt med “Langagergård” som foretager snerydningen. Vi havde indhentet alternative tilbud, men valgte at forlænge vores nuværende aftale med yderligere 2 år.
Det er nu 7 år siden vi etablerede legepladsen, og den kontrakt der blev underskrevet dengang er hermed udløbet. Generalforsamlingen sidste år ytrede ønske om at fortsætte med at have vores egen legeplads til glæde for de mange brugere, og derfor har vi nu indgået en ny 7-årig kontrakt om drift- og vedligehold af legepladsen. Vi forsøgte at forhandle os til en kortere periode, men INDU (som er ansvarlig for alt vedr. legepladsen) arbejder udelukkende med 7-års aftaler.
Vi har som i alle tidligere år fornyet vores område med nye SF-belægninger samt reparation af eksisterende SF-sten’s belægninger.
Pladsen på Stenbukvej 41-59 er i årets løb blevet renoveret, efter ønske og i samarbejde med beboerne på pladsen.
Vi har opsat skilte med “Nabohælp” ved indgangen til både Sikavej og Stenbukvej, og formanden opfordrede til at flere husstande tilmelder sig denne gratis ordning.
Der der i årets løb været en del henvendelser til bestyrelsen via foreningens website. Disse har primært omhandlet lidt nabostridigheder, parkerede biler, hundeglam, hønsehold, henkastning af affald, larm fra råger og skader samt henvendelser i forbindelse med hussalg og -køb. Samtlige henvendelser er blevet behandlet i bestyrelsen.
Formanden fortalte endvidere at den nye bestyrelse i det kommende år vil se lidt nærmere på foreningens vedtægter og tilpasse disse hvor det er nødvendigt.
Til slut takkede formand Per Holm de øvrige deltagere i bestyrelsen for godt og dedikeret arbejde i det forløbne år.
Spørgsmål fra salen: På Stenbukvej udfor nummer 58 står der vand på kørebanen, dette bør igen påtales overfor Køge Kommune. Der var stadig lidt utilfredshed med snerydningen, fordi man i flere tilfælde havde kørt sne op foran indkørsler og indgange til stier. Dette vil igen blive påtalt overfor snerydderen.
Herefter blev formandens beretning vedtaget.

3. Regnskab.

Kasserer Henrik Jensen fremlagde herefter regnskabet som ligeledes var udskrevet på indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Spørgsmål fra salen: Vedrørende udgifter til Fællesforeningen 11CP kunne man godt tænke sig at se hvad disse penge benyttes til. Kasserer Henrik Jensen henviste til hjemmesiden for Fællesforeningen hvor dette burde kunne læses, men desværre ikke for nuværende. Så det på pålagt at repræsentanterne for Ejby Syd ved næste møde i Fællesforeningen påpeger dette.
Der var ikke flere hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, og regnskabet blev herefter vedtaget.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag, hverken fra medlemmerne eller fra Bestyrelsen.

5. Budget / Kontingent.

Kasserer Henrik Jensen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Samtidigt forklarede Henrik Jensen at der allerede i indeværende kalenderår er brugt næsten 40.000 kroner på snerydning. Efter lidt debat om kontingentet størrelse blev det fra salen foreslået at ændre dette til 2000 kroner. Dette blev vedtaget ved håndoprækning med stor majoritet. Efter denne ændring blev det reviderede budget vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.

Formand Per Holm blev genvalgt, og Arne Busk (Stenbukvej 21) blev nyvalgt til bestyrelsen.

7. Suppleanter til bestyrelsen.

Som ny 1. suppleant til bestyrelsen blev Jan Mogensen (Stenbukvej 52) valgt, og som 2. suppleant blev Gunnar Olsen (Sikavej 59) valgt.

8. Valg af 2 revisorer.

Genvalgt som revisorer blev Arne Levinsen og Anja Chapman.

9. Valg af revisorsuppleanter.

Nyvalgt som revisorsuppleant blev Tove Christiansen (Stenbukvej 51).

10. Eventuelt.

Det blev påpeget at det er et stigende problem med diverse parkerede biler på pladserne, både på SF-stenene og på græsarealerne. Især de små “stikveje” på Sikavej er “hårdt ramt” her. Det henstilles derfor til at alle overholder de regler der i fællesskab er vedtaget og står beskrevet i foreningens ordensreglement. Har man “glemt ordlyden” kan denne læses på foreningens website  (Punktet “Regler/Ordentreglement”).
Til sidst blev også det stigende problem med hundeefterladenskaber igen bragt på bane. Foreningen har opsat diverse affaldscontainere, og har en aftale om tøming af disse, og udover dette kan vi ikke andet end at henstille til at hundejeren samler op efter hunden.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.

 

_______________________                    _______________________

Henrik Jensen, Dirigent             Georg Andersen, Referent