1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen havde planlagt at foreslå Henrik Jensen som dirigent, men da han meldte afbud kort før generalforsamlingen grundet arbejde, blev Nina Espenhein foreslået og valgt som dirigent. Nina kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen. Der var ialt 18 fremmødte grundejere repræsenterende ialt 36 stemmer.


2. Formandens beretning.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt fællesmøder og diverse besigtigelser i årets løb. Bestyrelsen har løbende kontrolleret at deklarationer er overholdt bl.a. vedr. levende beplantning, parkering af både biler- og lastbiler, og appellerende breve er ud-delt hvor der har været behov.
Pladsen udfor Stenbukvej 31 er blevet renoveret i årets løb, en udgift der blev væsentligt dyrere end budgetteret grundet extra jord- flise og kloakarbejde, samt et lidt ”svævende” pristilbud fra entreprenøren. Dette vil blive præciseret mere omhyggeligt næste gang !
Fællesudvalget har besluttet at nedlægge legepladsen, og har i den forbindelse tilbudt EjbySyd at overtage drift- og vedligeholdelse samt en ”overgangssum” som et eengangsbeløb. Beslutning om dette vil blive behandlet senere på generalforsamlingen. Vi skal selv bekoste og opstille eventuelle hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej, men også dette er fremsat som forslag til Generalforsamlingen.
Som bekendt har vi placeret store sten i hjørnerne forsøgsvis på en enkelt plads på Stenbukvej, for at undgå opkørsel og ødelæggelse af SF-sten. Dette har dog ikke været helt problemfrit, idet en enkelt beboer føler sig stærkt chikaneret af den placerede sten.

Kommentarer og spørgsmål fra salen:

PostDanmark kører konsekvent over vore græsarealer for at skyde genvej.
Væltede træer ved Stenbukvej 25 / Sikavej 17 efter stormen skal fjernes af gartneren.
Generelle problemer med flisebelægning ved Stenbukvej 55 og Sikavej 12.
En meget lang debat vedr. rimeligheden i at placere store sten i græshjørner blev afsluttet med at formanden lovede at den nye bestyrelse ser på ”sagen” igen.

Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og vedtaget med 34 stemmer mod 2.


3. Regnskab

Formand Erling Madsen kommenterede den anmærkning revisorerne havde påført det reviderede regnskab, hvorefter kasserer Tove Christiansen fremlagde regnskabet. De enkelte poster blev kort gennemgået. Regnskabet blev herefter kort debatteret inden det blev vedtaget.

 4. Indkomne forslag

Ønsket højde på naurhækken langs stien ved Stenbukvej/Sikavej blev aftalt til 110 cm.

Hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej blev ikke vedtaget. I stedet blev det vedtaget at den kommende bestyrelse forsøger at få opsat en rullevogn med hastighedsmåling, samt kontakter politiet vedr. en extra hastighedspåbudstavle.

Ordensreglementet blev korrigeret med udvidelse af tidsrummet for benyttelse af motoriserede og elektriske haveredskaber i perioden 1/10 til 31/3 til at være tilladt til klokken 17 på lørdag og søndage.

Forslaget vedr. overtagelse af legepladsen blev debatteret, og den kommende bestyrelse skal undersøge forsikringsforhold og ansvarsfordeling overfor uheld med børn i forhold til de øvrige grundejerforeninger, samt kontakte Teknisk Forvaltning om lovligheden i senere at nedlægge legepladsen. Forslaget om at EjbySyd overtager drift- og vedligeholdelse af legepladsen blev herefter sat til afstemning, og vedtaget med 24 ja-stemmer, 6 nej-stemmer, og 6 der undlod at stemme.

5. Budget / Kontingent

Kasserer Tove Christiansen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Forslag fra salen om at afsætte flere økonomiske ressourcer til ”Anden vedligeholdelse” omhandlende primært flisearbejde blev debatteret, og afsluttet med at generalforsam-lingen foreslog at hæve bestyrelsens kontingentforslag fra 1500 kr. til 1700 kr.
Dette korrigerede budget blev herefter sat til afstemning og vedtaget med 25 ja-stemmer mod 11 nej-stemmer, lige netop nok til det nødvendige 2/3’s flertal.


6. Afslutning

Dirigenten valgte herefter at afslutte generalforsamlingen da den tidsramme hvor det var muligt at være i lokalet på Ejby Skole var nået. Det blev besluttet at indkalde til en ”fortsat” generalforsamling den 25. april samme sted, med separat indkaldelse med 14 dages varsel.


Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.  

REFERAT EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

                         Mandag 25. April 2005

 

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Jensen som dirigent. Henrik blev valgt og kunne konstatere at der var 14 stemmeberettigede, repræsenterende ialt 28 stemmer til stede.
Da generalforsamlingen var at betragte som et fortsætte af den ordinære generalfor-samling, fortsatte man ifølge den oprindelige agenda og gik direkte til punkt 6.


6. Valg af bestyrelse

Da kasserer Tove Christiansen og næstformand Marianne Dinesen ikke ønskede genvalg blev følgende valgt som nye medlemmer af bestyrelsen:

Annette Søndergaard,         Stenbukvej 53                   56821358
Flemming Gjermandsen,        Sikavej 65                        56822321


7. Suppleanter til bestyrelsen

Nyvalgt som 1.suppleant blev Flemming Bordrup og genvalgt som 2. suppleant blev Leon Biensø.


 8. Valg af 2 revisorer

Genvalgt blev Arne Levinsen, Stenbukvej 41 og nyvalgt blev Henrik Jensen, Sikavej 17.


9. Valg af revisorsuppleanter

Genvalgt blev Gunnar Olsen, Sikavej 59, og nyvalgt blev tidligere kasserer Tove Christiansen, Stenbukvej 51.10. Eventuelt

Henrik Jensen påpegede at han havde savnet opbakning til indsigelse mod det planlagte byggeri på marken udfor Sikavej. Men da indsigelsesperioden nu var overskredet blev debatten fokuseret på hvad der kunne have været gjort med en koordineret indsats mellem private, involverede grundejerforeninger, naturfredningsstyrelsen samt generel debat i aviser o.lign.

Foreningens web-adresse bliver stadig flittigt benyttet på adressen: www.ejbysyd.dk


Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.