1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Jensen som dirigent, og Henrik blev valgt. Han kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
De fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende ialt 36 stemmer.
Det blev fra salen pointeret at bestyrelsen via foreningens debatforum i April 2011 havde modtaget et forslag om at undgå nyplantning af Birketræer. Dette forslag var af beklagelige grunde glemt i tidens løb, men det blev alligevel besluttet at drøfte forslaget under punktet ”Indkomne forslag”.

2. Formandens beretning.

Formand Flemming Gjermandsen fortalte at 2 pladser på Stenbukvej i årets løb er blevet renoveret, den ene totalt og den anden studset og beskåret kraftigt.
Pladsen Stenbukvej udfor nummer 28 sejler i vand, og der indhentes i øjeblikket tilbud på reparation som vil blive udført så snart vejret tillader det.
Der har været ekstraordinært store udgifter på snerydning i det forløbne år, og der har været både ris og ros for det udførte arbejde.
Bestyrelsen kan med glæde konstatere at den nye legeplads er blevet etableret og rent faktisk bliver flittigt benyttet. Imidlertid har de helt små børn lidt problemer med at komme op på stativerne, hvorfor bestyrelsen har fremsat et forslag om etablering af en rampe leveret og opsat af Indu.

Kommentarer/spørgsmål fra salen:
Snerydningen blev debatteret og konklusionen blev at snerydningen i denne vinter har et fornuftigt niveau som ønskes bevaret.
Kan pladsen Sikavej 18-32 blive renoveret? Proceduren er at der afleveres en ”ansøgning” til bestyrelsen efter de gældende retningslinier. Denne vil så efterfølgende blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.
Gyngerne sidder for højt på legepladsen! Det er et lovkrav at gyngerne er monteret som de er, idet det er en kombination af faldunderlag og mulighed for at få en gynge i nakken hvis man falder af.

Efter denne debat blev formandens beretning ensstemmigt vedtaget.

3. Regnskab

Kasserer Lene Bøttcher præsenterede herefter regnskabet som udleveret på indkaldelsen til Generalforsamlingen. Herefter blev regnskabet ensstemmigt vedtaget.

 4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog at etablere en rampe på legepladsen, så de små også kan kravle op på stativerne. Efter lidt debat, primært vedr. det betimelige I at mindre børn ”kravler så højt op” blev forslaget vedtaget med 34 stemmer mod 2.
Det glemte forslag til ordensreglementet vedr. nyplantning af birketræer blev herefter behandlet. Efter en længere debat om forslaget kun skulle gælde birk, men ikke ask og andre pollenbærende træer, blev debatten afsluttet med at forslaget blev trukket tilbage på betingelse af, at det optages på næste generalforsamling, hvor forslagets præmisser skal bearbejdes og præciseres yderligere.


5. Budget / Kontingent

Kasserer Lene Bøttcher forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Nogle enkelte poster blev kommenteret og forklaret. Da budgettet indeholdt en endog meget stor kontingentstigning blev denne meget kraftigt debatteret. Budgettet blev efter denne debat sat til afstemning og budgettet blev vedtaget med 16 stemmer for, 15 stemmer imod og 5 som undlod at stemme.

6. Valg af bestyrelse

På valg var formand Flemming Gjermandsen, best.medlem Bent Dageløkke og sekretær Per Holm, og alle tre blev genvalgt med applaus.


7. Suppleanter til bestyrelsen

Der var ingen der ønskede at blive valgt som suppleant, så Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen i selv at finde een eller to suppleanter i løbet af året.


 8. Valg af 2 revisorer

Genvalgt blev Arne Levinsen, Stenbukvej 41 og Henrik Jensen, Sikavej 17.

9. Valg af revisorsuppleanter

Nyvalgt blev Gunnar Olsen, Sikavej 59.

10. Eventuelt

Efter bebyggelsen på Moseskrænten er etableret kan der konstateres en forøget mængde af hundeefterladenskaber i området på Sikavej ud imod Ejbyvej. Bestyrelsen opfordres derfor til at rettet henvendelse til bestyrelsen for Moseskrænten for at påpege dette problem.
Opsætning af hundeaffaldsspande har været afprøvet uden success i det forløbne år.
Alderen på vores kloaksystem, som vi selv skal vedligeholde, har efterhånden nået en anselig alder. Bestyrelsen opfordres derfor til at hensætte midler til opsparing for reparation.
Alle, incl. bestyrelsen, bør forsøge at indhente sponsorater for annoncering på legepladsen, idet dette vil nedsætte foreningens udgifter. Kontakt til formanden.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.