1. Valg af dirigent.

Mogens Jung blev valgt som dirigent for generalforsamlingen og han kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
De fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende i alt 18 stemmer.


2. Formandens beretning.

Formand Flemming Gjermandsen startede med at fortælle at selvom det blev besluttet på sidste års generalforsamlingen at sætte kontingentet op til 2500 kroner lød opkrævningen der efterfølgende blev udsendt kun på 2300 kroner. Dette skyldtes en fejl.

I årets løb er der etableret den ønskede rampe på legepladsen. Bestyrelsen har modtaget ønske om renovering af vendepladsen Sikavej 34-52, ligesom kloak på vendeplads 2 Stenbukvej skal repareres snarest muligt.

Bestyrelsen har forlænget den etablerede aftale om snerydning med endnu eet år.

En beboer har på eget initiativ valgt at klippe nauerhækken ned udfor sin egen parcel. Dette behandles nu i fællesforeningen, og i den anledning sender Ejby Syds bestyrelse et spørgeskema til de parceller der er naboer til nauerhækken.
På samme sti er næsten samtlige kastanjetræer syge af blodpest. Hvad der nu skal ske behandles ligeledes af fællesforeningen.

Kommentarer/spørgsmål fra salen:
Der blev spurgt om hvordan stemmefordelingen er i fællesforeningen, og Flemming Gjermandsen fortalte at alle grundejerforeninger hver har 2 stemmer uanset størrelse. Dette afførte en debat om rimeligheden i dette, idet vi kan konstatere at meget i vores grundejerforening forfalder fordi de øvrige grundejerforeninger ikke vil være med. Det blev på grund af ovenstående henstillet til den kommende bestyrelse at rette henvendelse til Køge Kommune om eventuelt at få nye regler om dette.

Efter denne debat blev formandens beretning ensstemmigt vedtaget.

 

3. Regnskab

Kasserer Lene Bøttcher fremlagde herefter regnskabet som udleveret på indkaldelsen til Generalforsamlingen. Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, så regnskabet blev herefter ensstemmigt vedtaget.

 4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslog at der for fremtiden ikke kan fremsættes forslag til generalforsamlingen via foreningens debatforum på websiden. Forslaget blev ensstemmigt vedtaget.

5. Budget / Kontingent

Kasserer Lene Bøttcher forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, så det udsendte budget blev herefter ensstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelse

På valg var kasserer Lene Bøttcher, som ikke ønskede genvalg samt best.medlem Bo Dagelykke. Bo Dagelykke blev genvalgt, og da det ikke lykkedes generalforsamlingen at finde en erstatning for Lene Bøttcher, indvilgede Lene i at fortsætte som kasserer. Samtidigt blev bestyrelsen bemyndiget til selv at finde en mulig afløser til kassererposten i det kommende år.

 

7. Suppleanter til bestyrelsen

Der var ingen der ønskede at blive valgt som suppleant, så Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen i selv at finde een eller to suppleanter i løbet af året.

 

8. Valg af 2 revisorer

Genvalgt blev Arne Levinsen, Stenbukvej 41 og nyvalgt blev Mogens Jung, Stenbukvej 28.

9. Valg af revisorsuppleanter

Genvalgt blev Gunnar Olsen, Sikavej 59. Ingen sekundær revisorsuppleant valgt.

10. Eventuelt

Der kan stadig konstateres store mængder af hundeefterladenskaber i området. Det blev fra salen tilbudt at opsætte et skraldestativ ved boldbanen til ”hundeposer”. Tømmes af John Arklint, Stenbukvej 18 efter behov i en prøveperiode.
Alle, inklusiv bestyrelsen, bør forsøge at indhente sponsorater for annoncering på legepladsen, idet dette vil nedsætte foreningens udgifter. Kontakt til formanden.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.