1. Valg af dirigent.

Hanne Holm blev foreslået og valgt som dirigent, og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen. Der var ialt 7 fremmødte grundejere repræsenterende ialt 14 stemmer.
 

2. Formandens beretning.

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder, samt 4 fællesmøder og diverse besigtigelser i årets løb. Bestyrelsen har løbende kontrolleret at deklarationer er overholdt bl.a. vedr. levende beplantning, parkering af både biler- og lastbiler, og appellerende breve er ud-delt hvor der har været behov.
Da vi har overtaget legepladsen har vi bekostet reparation af svævebanen i årets løb.
Arealet langs Ejbyvej (ved vandværket) har været delvist ødelagt i forbindelse med det nye B&N byggeri. Dette er nu udbedret, ligesom ny SF-sten belægning er etableret langs arealet.
Samtlige formænd i området har modtaget et brev vedr. hundeluftning i vores område, idet opsamlingsposer skal medbringes og hunde skal holdes i snor.
En lastbil havde benyttet stisystemet til aflæsning af byggematerialer, hvorved fliserne blev beskadiget. Grundejeren har nu udbedret skaden for egen regning.
Det fredede dige mellem Sikavje og Stenbukvej er er blevet tilbudt de tilstødende parceller. Men det viser sig nu at det er en større proces at få ændringen tinglyst.
Desværre har bestyrelsen igen måttet påtale at biler skal parkeres på egen grund, og at det er helt forbudt at parkere lastbiler i vores villakvarter !!!
En enkelt nabostrid netop omhandlende ulovlig bilparkering ude på fællesarealet er blevet bragt til ophør, idet den ulovlige parkering er ophørt.
Der er stadig meget store problemer med at få grundejerne til at overholde det ordensreglement der er vedtaget i fællesskab til alles bedste. Det er især brug af motoriserede haveredskaber, og især græsklipning i week-end’en efter kl 14:00.
Reglerne er i sommerperioden 1. april til 30. september ikke efter 14:00 i week-end’en og efter 19:30 på hverdage.
De områder vi råder over hvor der er lagt kørefliser bliver ikke omlagt til SF-sten, idet dette i givet fald skal vedtages på en generalforsamling.
I årets løb er SF-sten på Stenbukvej plads-1 og Stenbukvej plads-2 blevet omlagt, ligesom der er etableret nye brønde.
De vedtagne chikaner der skal opstilles på Stenbukvej ligger stadig og venter på at vi får accept fra Køge kommune.
Den aftalte kautionsforsikring kræver at foreningen skifter til at benytte en registreret revisor, og på grund af store ekstra udgifter til salær og præmie har bestyrelsen valgt ikke at etablere kautionsforsikring.
Vi har fået etableret et debatforum på foreningens hjemmeside www.ejbysyd.dk. Vores medlemmer kan her købe/sælge/låne/kommunikere med hinanden. Prøv det … !
 
Kommentarer og spørgsmål fra salen:

En grundejer berettede om støjgener fra høj musik hos naboen, og appellerede til bestyrelsen om at fremsende en påtale.
En anden grundejer klagede over meget hyppig lastbil parkering, også her bedes bestyrelsen tage ”affære”.
Den nye kloak ved de omlagte kørefliser på plads-2 Stenbukvej fungerer ikke iflg hensigten. Bestyrelsen tager kontakt til entreprenøren.

Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og ensstemmigt vedtaget.
 

3. Regnskab
Kasserer Nina Espenhein fremlagde regnskabet. De enkelte poster blev kort gennemgået. Regnskabet blev herefter vedtaget.
 
4. Indkomne forslag
Forslaget vedtaget, se indkaldelsen til generalforsamlingen.


5. Budget / Kontingent

Kasserer Nina Espenhein forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Budgettet blev sat til afstemning og ensstemmigt vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse

På valg var formand Erling Madsen og sekretær Per Holm, begge blev genvalgt.
 

7. Suppleanter til bestyrelsen

Genvalgt blev Søren Frandsen og Leon Biensø.
 

8. Valg af 2 revisorer

Genvalgt blev Arne Levinsen og Henrik Jensen.
 

9. Valg af revisorsuppleanter

Genvalgt blev Gunnar Olsen og Hanne Holm.
 

10. Eventuelt

”Velkomstpakken” der kan udskrives fra foreningens hjemmeside er efterhånden flittigt benyttet af de involverede ejendomsmæglere.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.