1. Valg af dirigent.
Flemming Gjermandsen blev foreslået og valgt som dirigent, og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen. Der var ialt 7 fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende ialt 18 stemmer.

 

2. Formandens beretning.
Bestyrelsen gennemførte i foråret en besigtigelse af vores arealer for at kontrollere at deklarationer etc. bliver overholdt bl.a. vedr. levende beplantning, parkering af både biler- og lastbiler. Orienterende breve blev uddelt hvor der har været behov.
Ansøgning om opsætning af vejchikaner på Stenbukvej er stadig ikke færdigbehandlet hos kommunen, selvom trafiktælling blev gennemført i oktober 2007.
Plads nummer 2 på Stenbukvej er repareret og pladsen Stenbukvej 34-48 er ryddet efter de gældende regler efter henvendelse fra beboerne.
Græsarealet ved Sikavej 65 tilhører EjbySyd og IKKE fællesforeningen som alle har troet igennem mange år. Som en konsekvens har vi derfor betalt et mindre beløb til Fællesforeningen for vedligeholdelse i 2007.
I forbindelse med tilbygning Sikavek 48 blev stien ødelagt, og denne blev ikke udbedret godt nok. Vi har derfor indgået et forlig med grundejeren, så stien nu bliver genetableret.
Sommervedligeholdelsen af vore arealer er blevet aftalt med samme gartner som sidste år og til samme pris.
Fællesforeningen har indkøbt en ny græsslåmaskine, og EjbySyd har aftalt en lejeaftale af denne for 6500 kr. for 2008. Samtidigt er en pris på 450 kr. aftalt for græsklipning pr. gang. Tilbud fra vores gartner lød på over 20.000 kr.
Fællesforeningen består nu af 8 selvstændige foreninger som varetager vedligeholdelse af bl.a. SF-stierne, nauer-hækken, kastanje træerne samt græsklipning.
Diget bag Sikavej 48-54 er nu helt fjernet og grundejerne har således fået forlænget deres grund med ca. 3 meter, og vi har delvist betalt for dette da Fællesforeningen ikke ønskede at medvirke og det ikke var rimeligt at grundejerne selv skulle stå for dette.
Fællesforeningen har vedtaget at opstamme kastanjetræerne i indeværende år 2008.
Til gengæld bliver stien ved vandværket ikke udbedret i år da der ikke er økonomiske midler til dette. Der er vedtaget nye vedtægter for Fællesforeningen, og disse blev udleveret til de fremmødte. Den primære ændring er at alle beslutninger skal debatteres og vedtages på afholdte møder i bestyrelsen ! Da formand Nina Espenhein er fraflyttet er Erling Madsen blevet valgt som ny formand, så EjbySyd stadig har formandsposten.
Vi har også gentegnet aftalen om snerydning, og har i denne forbindelse fået en henvendelse fra Moseskrænten om samarbejde om dette.
Vores legeplads er blevet lidt renoveret i årets løb, og bestyrelsen har yderligere planer om nye tiltag indeholdt i det fremlagte budgetforslag.
Efter lidt debat og kommentarer/spørgsmål fra salen blev formandens beretning ensstemmigt vedtaget.

 

3. Regnskab
Kasserer Nina Espenhein fremlagde regnskabet. De enkelte poster blev kort gennemgået. Regnskabet blev herefter vedtaget.
 
 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

 

5. Budget / Kontingent
Kasserer Nina Espenhein forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Spørgsmål fra salen: Hvad koster det i gennemsnit at renovere en plads ?
Formanden svarede at det var meget forskelligt da samtlige pladser er forskellige, men historikken viser priser fra ca. 15- til 40.000 kr. pr.plads.
Spørgsmål: Nye tiltag og fremtidsplaner med legepladsen som nu er ”vores egen”.
Formanden lovede at legepladsen vil blive vedligeholdt og ukrudt m.v. fjernet løbende i den kommende sommer, så den vil fremtræde som pæn, ufarlig og brugbar.
Dette afstedkom forslag fra salen om yderligere penge til dette formål, og efter en lang debat blev et forslag om ændring fra 10.000 kr. til 20.000 kr. sat til afstemning og vedtaget. Herefter blev det korrigerede budget blev sat til afstemning og vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse
På valg var næstformand Flemming Gjermandsen og Annette Søndergaard og begge blev genvalgt. Da vore nuværende kasserer Nina Espenhein er fraflyttet blev Lene Bøttcher nyvalgt til bestyrelsen.

 

7. Suppleanter til bestyrelsen
Nyvalgt blev Brian Jørgensen og genvalgt blev Leon Biensø.

 

 8. Valg af 2 revisorer
Genvalgt blev Arne Levinsen og Henrik Jensen.

 

9. Valg af revisorsuppleanter
Genvalgt blev Hanne Holm og nyvalgt blev Arne Busk.

 

10. Eventuelt
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.