1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen havde foreslået Henrik Jensen som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen. 
De fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende i alt 28 stemmer.

2. Formandens beretning. 
Foreningen havde i løbet af året haft nogle henvendelser om snerydning på de små stier fra pladserne på Stenbukvej og Sikavej. Efter forespørgsler på kommunen, hvor disse stier har fået benævnelsen ”Private stikstier”, er det blevet fastlagt, at det er de tilstødende grundejere der har snerydningspligten som hvis det var et ”almindeligt” fortov. Der udestår nu kun at få klarhed over hvem der har ansvaret for at rydde den resterende del af disse stier hvor de går på tværs af græsarealerne. Her afventer vi endeligt svar fra kommunen.
Formanden opfordrede grundejerne til at kontakte bestyrelsen hvis der er problemer med enten vand, kloakker, SF-sten eller andet der vedrører foreningen. 
Legepladsen benyttes til alles tilfredshed og er heldigvis ikke udsat for hærværk. Så denne fortsætter som budgetteret og forventet. 
Samtlige græskanter fra fællesarealer bliver renset for ukrudt når vores gartner går i gang med forårsklargøringen. Visse steder har dette ukrudt virkelig gjort flisearealet mindre, de enkelte grundejere opfordres til at følge trop med ukrudt udfor egen parcel! Kommunen har i årets løb lagt ny asfalt på Sikavej. 

Kommentarer/spørgsmål fra salen: 
Bestyrelsen opfordres til at opsætte en bænk på legepladsen så forældre og bedsteforældre kan hvile benene mens børnene leger.
 
Herefter blev formandens beretning vedtaget. 

3. Regnskab
Kasserer Lene Bøttcher fremlagde herefter regnskabet som udleveret på indkaldelsen til Generalforsamlingen. Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, så regnskabet blev herefter ensstemmigt vedtaget.

 4. Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde foreslået en ændring af rykkergebyret som blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år. Efter lidt debat blev følgende ændringsprocedure til vedtægternes §6 foreslået: 

”Betales kontingent ikke til forfaldsdatoen udsendes et påmindelse. Hvis betaling herefter ikke er tilgået foreningen senest 10 dage herefter, sendes en rykker hvor der pålægges et gebyr på 100 kroner. Hvis der efter yderligere 10 dage stadig ikke er betalt pålægges yderligere 500 kroner og sagen overgår til retslig inkasso.”
 
Denne ændring blev herefter ensstemmigt vedtaget.

5. Budget / Kontingent 
Kasserer Lene Bøttcher forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

Kommentarer/spørgsmål fra salen: 
1) Ønske om midler til udskiftning af græsarmeringssten med SF-sten. Dette kræver en afstemning blandt beboerne på pladsen, og hvis denne giver et flertal for udskiftningen underrettes bestyrelsen.
2) Forslag om en kraftig nedsættelse af det årlige kontingent, fra det foreslåede 2300 kr. til 1000 kr. med den begrundelse at foreningen råder over en stor egenkapital. Efter en del debat blev dette forslag sendt til afstemning, men blev forkastet med 25 imod, 1 for og 2 udlod at stemme.

Det af bestyrelsen foreslåede og udsendte budget blev herefter vedtaget med 27 stemmer for og 1 stemme imod.

6. Valg af bestyrelse 
På valg var Bo Dagelykke og kasserer Lene Bøttcher, og ingen af dem ønskede genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Henrik Jensen som nyt medlem, og Henrik Jensen blev valgt med applaus. Da ingen tilstedeværende grundejere ønskede at træde til, blev Dan Andersen, Stenbukvej 61 nyvalgt til bestyrelsen.


7. Suppleanter til bestyrelsen 
Blandt de fremmødte grundejere blev følgende valgt som suppleanter til bestyrelsen:
Jan Mogensen, Stenbukvej 52 og Bo Dagelykke, Stenbukvej 2.


8. Valg af 2 revisorer 
Genvalgt blev Arne Levinsen, Stenbukvej 41 og Mogens Jung, Stenbukvej 28.

9. Valg af revisorsuppleanter 
Genvalgt blev Gunnar Olsen, Sikavej 59. Ingen sekundær revisorsuppleant valgt.

10. Eventuelt 
Der kan stadig konstateres store mængder af hundeefterladenskaber i området. Det  opsatte skraldestativ ved boldbanen til ”hundeposer” fungerer efter hensigten. Tømmes og vedligeholdes regelmæssigt af John Arklint, Stenbukvej 18, som vil modtage en lille erkendtlighed fra bestyrelsen for sin indsats i årets løb. John Arklint tilbød i øvrigt at levere og opstille yderligere et stativ til hundeefterladenskaber, hvilket blev positivt modtaget.
Spørgsmål om ikke det var en ide at investere nogle af foreningens midler? Efter lidt debat blev denne ide skrinlagt.
Det blev til slut besluttet at husstandsomdele foreningens ordensregler snarest.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet. 

Per Holm, Sekretær