1. Valg af dirigent.


Leon Biensø blev foreslået og valgt som dirigent, og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen. Der var ialt 21 fremmødte grundejere, heraf een med fuldmagt så forsamlingen repræsenterende ialt 44 stemmer.


2. Formandens beretning.


Formand Erling Madsen bød velkommen. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 3 fællesmøder i årets løb. Huller i Sikavej/Stenbukvej udbedret. Ved den årlige besigtigelse blev der uddelt diverse anmærkninger primært vedr. hække, buske og træer der skulle beskæres samt, ulovlige parkeringer. Der er fulgt op på dette flere gange i løbet af året med betinget success.


Den eksisterende gartnerkontrakt er opsagt af os pga misligholdelse. Der er i budgetforslaget for 2003 lagt op til en væsentlig forbedring.


Snerydningen er i år blevet foretaget uden saltning. Der har været et par uheld med skader under snerydningen. De enkelte grundejere er ikke særlig flinke til at rydde fortovet ud for parcellen. Hvis der sker en skade hæfter grundejeren selv for denne. Kommunen har accepteret at de har rydningspligt på alle større stier i området, hvilket betyder at disse for fremtiden ryddes uden beregning for grundejerforeningen.


Der har været problemer med hundeglam, men efter mange påtaler og møder er dette problem nu løst. Ligeledes har vi modtaget anonyme skrivelser som partsindlæg til nabostridigheder, men dette er heldigvis ophørt / løst på nuværende tidspunkt.


Formanden appellerede til ALLE om at overholde de regler vi i fællesskab har vedtaget vedr. tidspunkter for græsklipning og brug af motoriserede haveredskaber.


Vi har nu haft vores hjemmeside i endnu et år, og kan se den benyttes flittigt, men bestyrelsen vil gerne have lidt respons fra medlemmerne om form og indhold. Besty-relsen anbefaler iøvrigt et skift til nyt ”system” vi selv kan vedligeholde. Udgiften til dette er medtaget i budgetoplægget.


Fællesforeningen har foretaget indkøb af græsslåmaskine til 60.000 kr., og vores forening har brugsret over denne mod betaling af 1/3 af afskrivningen i år og næste år (ca. 6000 pr. år) samt betaling af driftsomkostningerne ved eget brug. Hertil kommer betaling til foreningens ”altmuligmand” for at slå græsset. Der er allerede opført et træskur til maskinen (opsat ved antennemasten) samt indkøbt en kantskærer.


Naurhækket er igen i år blevet klippet. Vi har modtaget tilbud på opretning af SF-sten fra antennemasten til vandværket. Når fliserne er rettet op opsættes bom ved stiens start ved vandværket, for at hindre biler i at køre på stisystemet. Denne bom tages fra Hjortens Kvarter, hvor der etableres en ny bom med nøgle til snerydning og brand-væsen.


Bænk er opsat ved boldbanen, og der etableres nu en skraldespandsordning. Der lægges barkflis på legepladsen i år, ligesom øvrige skavanker på legepladsen udbedres i det omfang økonomien tillader. Sandkassen sløjfes da den primært benyttes af katte.


Kommentarer og spørgsmål fra salen:


Der blev fremsat et ønske om regelsæt for benyttelse af legeplads/boldbane, samt ønske om at fjerne den opsatte bænk ved boldbanen. Grunden til forslagene var støjgener. Efter en del debat blev det vedtaget at bestyrelsen tog forslagene til efterretning, men påpegede samtidigt det umulige i at håndhæve et regelsæt ved evt. regelbrud.


Der køres generelt for stærkt på Stenbukvej. Forslag om hastighedsnedsættende foranstaltninger, evt. i form af bump eller skilte. Bestyrelsen tager forslaget op til debat.


Endnu engang blev problemet med ulovlig parkering af biler over 3500 kg. drøftet. Det blev sagt at der ikke var P-pladser nok i Ejby-området, men da kommunen ved selvsyn har konstateret at der forefindes temmelig mange ledige P-pladser til lastbiler ved hallen, agter man ikke at investere i nye. Det blev postuleret at der foretages hærværk og benzintyverier hvis man benytter P-pladserne ved hallen, og herefter gik debatten i hårdknude. Dirigenten stoppede debatten med at konstatere at parkering af køretøjer over 3500 kilo er TOTALT forbudt, OGSÅ på egen grund.


Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og ensstemmigt vedtaget.


3. Regnskab


Kasserer Tove Christiansen fremlagde regnskabet. De enkelte poster blev kort gennemgået, og regnskabet blev herefter kort debatteret inden det blev vedtaget med 40 stemmer for og 4 stemmer imod.


 4. Indkomne forslag


Ingen forslag modtaget.


 5. Budget/Kontingent


Kasserer Tove Christiansen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Der var en del debat om enkelte budgetpunkter, men bestyrelsens forslag blev slutteligt vedtaget med 38 stemmer for og 6 stemmer imod.


 6. Valg af bestyrelse


Da Jørgen Larsen fra salen ønskede at opstille, og da samtlige nuværende bestyrelses-medlemer alle modtog genvalg blev der kampvalg om de 5 pladser. 2 stemmetællere blev valgt, og der blev foretaget et valg med det resultat at den siddende bestyrelse alle opnåede genvalg.


 7. Suppleanter til bestyrelsen


Genvalgt blev Flemming Gjermandsen og nyvalgt blev Brian Jørgensen, Sikavej.


 8. Valg af 2 revisorer


Genvalgt blev Poul Andreasen, Sikavej og Arne Levinsen, Stenbukvej.


9. Valg af revisorsuppleanter


Genvalgt blev Gunnar Olsen, Sikavej og Henrik Jensen, Sikavej.


10. Eventuelt


Der blev efterlyst en fælles politik vedr. standarden på vore pladser. Formanden påpegede at det er op til hver plads at aftale dette. Pladsen Stenbukvej 18-24 er meget ofte oversvømmet, især i det tidlige forår. Bestyrelsen opfordres til at etablere en form for dæn/afvanding på pladsen.Ønske om en petanque-bane på vore arealer ved boldbanen kunne overvejes.Anbringelse af ”meget store sten” ved sving til pladserne blev foreslået. Da disse vil være til gene for bl.a. brandmyndighed skal dette forslag undersøges nærmere.Forslag om at græsarealerne fra Stenbukvej til Gemsevej også klippes for fremtiden.


Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.