Referat fra Generalforsamling afholdt på Ejby Skole.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslået Mogens Jung som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
De fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende i alt 38 stemmer.

2. Formandens beretning. 

Bestyrelsen har opfyldt et længe ønske om opsætning af en bænk på vores legeplads – dette er sket i indeværende år. Formanden fortalte at vores gartner i årets løb havde rettet samtlige græskanter både langs veje og stier, men også omkring lygtestandere og omkring træer. Der har været en del henvendelser fra grundejere i årets løb. Disse henvendelser har primært været vedrørende ulovligt parkerede biler udenfor egen grund, samt kommentarer vedrørende snerydning. Der har blandt andet på baggrund af disse henvendelser været afholdt møder med kommunen, og der pågår i øjeblikket en dialog med Køge Kommune om præcisering af parkeringsreglementet i vores område, samt ansvarsfordeling for de enkelte veje, fortove og stier i vores område.
Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en tegning der illustrerer hvem der har ansvar for snerydning på hvilke arealer. Denne tegning uploades snarest til foreningen hjemmeside.
Et par spørgsmål fra salen bevirkede at ovenstående blev debatteret yderligere blandt de fremmødte grundejere, og den nye bestyrelse blev opfordret til at undersøge om andre grundejerforeninger i Ejby har samme oplevelse om samarbejde med Køge Kommune. Måske kan der endda startes en dialog med kommunen om det rimelige i den nuværende sammensætning og stemmefordeling i Fællesudvalget.
Herefter blev formandens beretning vedtaget.

3. Regnskab.

Kasserer Henrik Jensen fremlagde herefter regnskabet som udleveret på indkaldelsen til Generalforsamlingen. Henrik Jensen gjorde opmærksom på at en linje i driftsregnskabet ved en konverteringsfejl var udgået i det udlevere regnskab, men at alle tal i øvrigt stemte med det godkendte og reviderede regnskab. Den udgåede linje omhandlede den ene grundejer som ikke har betalt kontingent, og som nu er sendt til inkasso.
Spørgsmål fra salen om hvor længe vi skal betale for legepladsen blev besvaret af formanden med at kontrakten løber til 2017. Et andet spørgsmål om kloakker, blev ligeledes besvaret af formanden med at regnvandskloakkerne er vore egne og at disse kan være mere eller mindre beskadigede. Dette afførte så igen en debat om det rimelige i at får undersøgt status via videoundersøgelse af vore regnvandskloakker, og bestyrelsen blev opfordret til at finde en pris på en sådan undersøgelse.
Der var så ikke flere hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, og regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

4. Indkomne forslag .

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af honorering, men dette forslag blev uden debat trukket tilbage. Et forslag fra en grundejer vedrørende etablering af parkeringsmuligheder ved boldbanen samt på de større pladser blev herefter behandlet. Pladserne om boldbanen kunne ikke behandles i vores grundejerforening da området tilhører Fællesforeningen, så debatten koncentrerede sig herefter om etablering af P-pladser på de større pladser. Efter en længere men frugtbar debat blev det besluttet at bestyrelsen forhandler videre med kommunen om parkering i vores område, og det stillede forslag blev herefter trukket tilbage af grundejeren.

5. Budget / Kontingent.

Kasserer Henrik Jensen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, og informerede om at posten under anden vedligeholdelse indeholdt reetablering af græsarmeringsområdet på pladsen Stenbukvej 21-39.
Det af bestyrelsen foreslåede og udsendte budget blev herefter vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.

På valg var formand Flemming Gjermandsen, sekretær Per Holm og Bent Dagelykke. Bestyrelsen havde foreslået Mogens Jung som ny formand, og Mogens Jung blev sammen med Per Holm og Bent Dagelykke valgt med applaus.

7. Suppleanter til bestyrelsen.

Blandt de fremmødte grundejere blev følgende valgt som suppleanter til bestyrelsen:
Georg Andersen, Sikavej 6 og Flemming Tønnov, Stenbukvej 29.

8. Valg af 2 revisorer.

Genvalgt blev Arne Levinsen, Stenbukvej 41 og nyvalgt blev Hanne Holm, Sikavej 19.

9. Valg af revisorsuppleanter.

Genvalgt blev Gunnar Olsen, Sikavej 59, og nyvalgt blev Per Hermansen, Stenbukvej 50.

10. Eventuelt 

Foreningen har netop etableret en ny hjemmeside, og der var stor ros til den nye side som virker som officiel kommunikationskilde for vores forening. Adressen er ”ejbysyd.dk”.
Der var en debat om vores tilknytning til Fællesforeningen, hvor formanden fortalte om dennes arbejde, sammensætning, stemmeret o.lign.
Vedligeholdelse og pladsfornyelse blev herefter debatteret, hvor formanden informerede om proceduren: Man skal være enige på pladsen, hvorefter man henvender sig til bestyrelsen som herefter behandler denne, og sætter den på budgettet.
John Arklint, Stenbukvej 18, som i de sidste mange år har sørget for at tømme og isætte poser i hundeskraldespandene, fraflytter adressen og afslutter derfor denne fine service overfor både beboere og hundeejere. Bestyrelsen havde i den anledning en lille ”tak for indsatsen” gave med til John som Henrik Jensen overrakte.
Arne Levinsen gjorde opmærksom på at det kunne være en fordel at etablere en beboerforening i Ejby med repræsentanter for alle grundejerforeninger i byen. Bestyrelsen vil undersøge denne mulighed snarest.

Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.

Per Holm, Sekretær