1. Valg af dirigent.
Henrik Jensen, Sikavej 17, blev foreslået og valgt som dirigent, og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen. Der var ialt 5 fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende ialt 18 stemmer.

2. Formandens beretning.
Formand Flemming Gjermandsen fortalte indledningsvis at det havde været et forholdsvist problemfrit år. Desværre måtte vi i årets løb sige farvel til foreningens mangeårige formand Erling Madsen som døde i efteråret, hvorefter Flemming Gjermandsen indgik som formand efter at have været næstformand et par år.
Der er stadig en verserende sag om en grundejer som skal foretage noget genetableing efter ombygning, og legepladsen står foran en større forandring (se bestyrelsens forslag) men ellers ingen bemærkinger. Efter et par kommentarer/spørgsmål fra salen blev formandens beretning ensstemmigt vedtaget.

3. Regnskab
Kasserer Lene Bøttcher fremlagde herefter regnskabet. De enkelte poster blev kort gennemgået. Efter et par spørgsmål vedrørende legepladsens drift blev regnskabet ensstemmigt vedtaget.
 
 4. Indkomne forslag
Flemming Gjermandsen præsenterede og begrundede bestyrelsens forslag til en fremtidig legeplads, hvor vi udliciterer opstilling, drift og vedligeholdelse mod at betale en fast månedlig udgift. Desværre var det materiale der blev præsenteret på generalforsamlingen fremsendt til bestyrelsen så sent så det ikke kunne udsendes samtidigt med indkaldelsen og dette beklagede Flemming Gjermandsen. Dirigenten stillede derfor spørgsmål til generalforsamlingen om det rimelige i at behandle forslaget, og efter afstemning blev dette accepteret med 14 stemmer mod 4.
På sidste års budget blev der øremærket og tilsidesat 20.000 kroner til renovering af legepladsen, og der blev brugt ca 7000 kr. af disse midler. De resterende 13000 sammen med de budgetterede midler for det kommende år skulle dække det beløb der er nødvendigt for etablering af en helt ny legeplads, placeret som den nuværende men med helt nye og sikre legeredskaber. Aftalen om drift af legepladsen vil løbe over 7 år, med omkostning for grundejerforeningen på ca 18-20000 om året.
Bestyrelsens forslag blev herefter kraftigt debatteret, afsluttende med en afstemning hvor forslaget blev vedtaget med 12 stemmer mod 6.


 


5. Budget / Kontingent
Kasserer Lene Bøttcher forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år som blev ensstemmigt vedtaget.


6. Valg af bestyrelse
På valg var formand Flemming Gjermandsen og sekretær Per Holm og begge blev genvalgt. På grund af Erling Madsens død skulle der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for 1 år, og valgt blev Bo Dageløkke, Stenbukvej 2.


7. Suppleanter til bestyrelsen
Nyvalgt blev Bent Dageløkke, Sikavej 42 samt Leon Biensø, Stenbukvej 10.


 8. Valg af 2 revisorer
Genvalgt blev Arne Levinsen og Henrik Jensen.


9. Valg af revisorsuppleanter
Genvalgt blev Hanne Holm og nyvalgt blev Gunnar Olsen.


10. Eventuelt
Der er lidt problemer når det regner kraftigt med en større vandansamling ud for Sikavej 42. Bestyrelsen tager dette problem op ved først givne lejlighed.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet. 


 ________________________________      ________________________________


      Flemming Gjermandsen(Formand)                         Henrik Jensen (Dirigent)


 


  Per Holm, Sekretær