1. Valg af dirigent.
Da bestyrelsens forslag til dirigent fik forfald grundet sygdom umiddelbart inden generalforsamlingen, og der ikke i salen var deltagere der ønskede at påtage sig hvervet, blev Flemming Gjermandsen valgt som dirigent. Han kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
Der var ialt 13 fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende ialt 28 stemmer da de nye tilflyttere fra Sikavej 9 deltog uden at have stemmeret.


2. Formandens beretning.
Formand Flemming Gjermandsen fortalte indledningsvis at det havde været et forholdsvist problemfrit år. I årets løb har Annette Søndergaard forladt bestyrelsen af personlige årsager.

Der har været ekstraordinært store udgifter på snerydning i det forløbne år, og der har ikke været nævneværdige klager over det udførte rydningsarbejde. Sommervedligeholdelsen har været afviklet som aftalt og efter vores budget.
Anlæg af den nye legeplads kommer til at ske i løbet af forsommeren. Status er at vi venter på den endelige byggetilladelse fra Køge Kommune.

Kommentarer/spørgsmål fra salen:
Der er ikke rydningspligt for beboere på de små ”stikstier” fra skolestien til Stenbukvej.

En mængde problemer med efterfølgende flisereparation efter nedgravning af fibernet. Hvis man vil klage over Seas/NVE over det udførte gravearbejde eller manglende arbejde med genetablering iøvrigt, bedes man kontakte formand Flemming Gjermandsen som vil koordinere genetableringen med Seas/NVE.

Efter denne debat blev formandens beretning ensstemmigt vedtaget.

3. Regnskab
Kasserer Lene Bøttcher fremlagde herefter regnskabet. Efter et par spørgsmål primært vedrørende de manglende betalinger til etablering af den nye legeplads blev regnskabet ensstemmigt vedtaget.

 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag, men bestyrelsen har modtaget forslag til ændring af foreningens ordensreglement så det bliver forbudt at opstille både udenfor egen grund.

5. Budget / Kontingent
Kasserer Lene Bøttcher forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år som blev ensstemmigt vedtaget efter et par spørgsmål og kommentarer.

6. Valg af bestyrelse
På valg var kasserer Lene Bøttcher og best.medlem Bo Dageløkke og begge blev genvalgt. På grund af Annette Søndergaards afgang skulle der vælges et nyt medlem til bestyrelsen for 1 år, og valgt blev Bent Dageløkke, Sikavej 42.

7. Suppleanter til bestyrelsen
Nyvalgt blev Claus Olsen, Sikavej 4 samt Leon Biensø, Stenbukvej 10.

8. Valg af 2 revisorer
Genvalgt blev Arne Levinsen, Stenbukvej 41 og Henrik Jensen, Sikavej 17.

9. Valg af revisorsuppleanter
Genvalgt blev Hanne Holm, Sikavej 19 og nyvalgt Mai-Britt Pedersen, Stenbukvej 54.

10. Eventuelt
Bestyrelsen pålægges at undersøge om de øvrige grundejerforeninger kan tvinges til at være med til at betale for gen-etablering af den nye legeplads.Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet. 

 

 

Per Holm, Sekretær