Referat fra Generalforsamling 2023 afholdt i Ejby Medborgerhus torsdag 23. marts klokken 19:00.

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen til de fremmødte 10 personer, som repræsenterede 18 stemmer.
Bestyrelsen foreslog Hanne Holm som dirigent. Hun blev enstemmigt valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formanden indledte med at fortælle at der stadig ikke er blevet enighed med Fællesforeningen 11CP om præmisserne for en eventuel overdragelse af skøde på vores område til 11CP. Vi har haft mange drøftelser og mail kommunikation i årets løb, men altså stadig status quo. Nu afventer den nye bestyrelse et udspil fra advokat Søren Storgaard, som vi herefter kan tage stilling til.

Der har været mange henvendelser i foreningens mailbox. Disse har omhandlet uhensigtsmæssig parkering af biler og campingvogne udenfor egen grund. Men vi har også modtaget flere rosende mails omhandlende både snerydning og kvaliteten på den udførte sommervedligeholdelse.
Udover de normale opgaver er der også fældet et par træer på Stenbukvej.
Da vores græsklipper Kurt desværre døde i årets løb, har vi fået Henning til at foretage klipning af græsarealerne i år.

Gartneraftalen indgår vi altid for 1 år ad gangen, og vi har netop aftalt kontrakten for dette år.

I året der er gået har vi ikke fået lavet de helt store reparationer af områder med sf-sten, men et par reparationer er det blevet til.
Efter anmodning til Køge Kommune har vi fået etableret vejstriber i det skarpe sving på Stenbukvej, og kommunen vil nu overvåge trafikken i området med henblik på mulig etablering af hastighedsnedsættende bump. Vi afventer udspil fra teknisk forvaltning (blandt andet trafiktælling).

Vi har netop forlænget aftalen om vedligeholdelse af legepladsen for yderligere 7 år.

Formanden afsluttede med at sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år, og tak til Georg Andersen for tiden og indsatsen i bestyrelsen.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.
Kasserer Henrik Jensen fremlagde og gennemgik herefter regnskabet.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.

4.Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget/Kontingent.
Kasserer Henrik Jensen fremlagde og gennemgik bestyrelsens budgetforslag for indeværende år. Dette blev godkendt enstemmigt.

6. Valg af bestyrelse.
Formand Per Holm var på valg, og blev enstemmigt genvalgt.
Per Stenberg var ligeledes på valg, og også han blev enstemmigt genvalgt.

7.Suppleanter til bestyrelsen.
Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer.
Genvalgt som revisorer blev Arne Levinsen og Anne Grethe Sjørup.

9. Valg af revisorsuppleant.
Genvalgt som revisor suppleant blev Hanne Holm.

10. Eventuelt.
Efter et par opfølgende generelle kommentarer takkede formanden dirigenten og den øvrige generalforsamling for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.