Referat fra Generalforsamling 2022 afholdt i Ejby Medborgerhus tirsdag 29. marts klokken 19:00.

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen til de fremmødte 14 personer, som repræsenterede 24 stemmer.
Bestyrelsen foreslog Hanne Holm som dirigent. Hun blev enstemmigt valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formanden indledte med at fortælle at der siden sidste generalforsamling i august 2021, både har været afholdt virtuelle møder samt de normale fysiske møder, og at bestyrelsen også har håndteret de forskellige opgaver via telefonkontakt og via mails.

Der har været mange henvendelser i foreningens mailbox. Disse har omhandlet eventuel hundeskov, stoppede kloakker, droneflyvning, mulig installation af hjertestarter samt ejendomshandler. Alle er blevet prompte besvaret og efterbehandlet i bestyrelsen.

Bestyrelsen har brugt meget tid på at behandle henvendelsen fra “Fællesforeningen 11CP” (herefter blot kaldet 11CP)  omkring en eventuel overdragelse af det tinglyste ejerskab vores forening har omhandlende området syd for stien langs Sikavej og Stenbukvej.

11CP vil gerne etablere en ny overordnet forening, som en “overbygning” til de eksisterende 8 nuværende foreninger. Dette begrundet i det faktum at 11CP i efterhånden mange år har forestået vedligeholdelsen over området. Denne nye forening tænkes dannet via en stiftende Generalforsamling, med egne vedtægter, bestyrelse, ordensregler og website.
I den forbindelse har der været afholdt en række møder siden efteråret 2021, hvor vi har forhandlet om mulige løsninger.
Lige nu er situationen, at 11CP har fremlagt et forslag til vedtægter som vores forening ikke kan acceptere, og vi fortsætter derfor med at finpudse dette forslag.
Kan der ikke opnås enighed, er alternativet at der fortsættes med den nuværende konstellation i 11CP.
Formanden forsikrede at bestyrelsen selvfølgelig vil arbejde for den bedste løsning for vores forening, og om nødvendigt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for bekræftelse af en eventuel aftale inden denne underskrives.

Snerydning har i seneste regnskabsår været dyr, men til gengæld har vi i bestyrelsen ikke modtaget nævneværdige klager. Vi har derfor indgået kontrakt om fortsættelse i dette regnskabsår.

Gartneraftalen indgår vi altid for 1 år ad gangen, og vi har netop aftalt kontrakten for dette år.

I året der er gået har vi ikke fået lavet de helt store reparationer af områder med sf-sten, men et par reparationer på Sikavej er det blevet til.

Formanden afsluttede med at sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år, og tak til Georg Andersen for tiden og indsatsen i bestyrelsen.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.
Kasserer Henrik Jensen fremlagde og gennemgik herefter regnskabet.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.

4.Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget/Kontingent.
Kasserer Henrik Jensen fremlagde og gennemgik bestyrelsens budgetforslag for indeværende år. Dette blev godkendt uden kommentarer.

6. Valg af bestyrelse.
Kasserer Henrik Jensen og bestyrelsesmedlem Dan Andersen var begge på valg, og begge blev enstemmigt valgt.
Da Georg Andersen ikke ønskede genvalg, blev Bent Dageløkke enstemmigt valgt som nyt medlem.

7.Suppleanter til bestyrelsen.

Genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen blev Lis Lyngeled.
Som 2. suppleant blev Toke Schou valgt.

8. Valg af revisorer.
Genvalgt som revisorer blev Arne Levinsen og Anne Grethe Sjørup.

9. Valg af revisorsuppleant.

Genvalgt som revisor suppleant blev Hanne Holm.

10. Eventuelt.
Spørgsmål fra en beboer, om det var muligt at opsætte et spejl i vinklen på Stenbukvej ned mod trekanten, da bilister ofte skærer hjørnet af svinget.
Bestyrelsen lovede at spørge Køge Kommune om dette er muligt.

Spørgsmål om mulig genplantning af træer på “Kastanjestien”. Dette spørgsmål skal rettes til Fællesforeningen, da de er ansvarlige for dette område.

Efter et par opfølgende generelle kommentarer takkede formanden dirigenten og den øvrige generalforsamling for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.