Referat fra Generalforsamling 2021 afholdt i Ejby Medborgerhus.

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen, og forklarede at årsagen til den udsatte ordinære generalforsamling igen i år, skyldtes Covid-19 restriktionerne.
Bestyrelsen foreslog Hanne Holm som dirigent. Hun blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Der mødte i alt 13 personer, repræsenterende 20 stemmer.

2. Formandens beretning.
Formanden fortalte at der siden sidste generalforsamling ikke har været afholdt så mange fysiske møder som i et normalt år. Men bestyrelsen har klaret de forskellige opgaver via telefonkontakt og via mails.

Vi har gennemført det aftalte bankskifte til AL-Bank i Køge, hvor vi samtidigt har indført en procedure for dobbelt godkendelse af alle økonomiske transaktioner, som var et ønske fra foreningens revisorer.

Køge Kommune har stadig hverken svaret eller vendt tilbage på vores henvendelser om mulige ændringer i de gældende deklarationer for vores område.
Men “Fællesforeningen 11CP” har igangsat en proces via advokat, hvor man ønsker at tinglyse og dermed overdrage det fulde ejerskab af hele det oprindelige område med matrikelnummer 11CP til “Fællesforeningen 11CP”.
Bestyrelsen har modtaget rapporten fra advokaten, samt netop modtaget en opsummeret skrivelse fra bestyrelsen i 11CP om emnet.
Fællesforeningen ønsker at få vores accept af denne tinglysningsaftale snarest muligt.

Vi har fornyet aftalen om snerydning så den fungerer i den kommende vinter som i de foregående 3 år.
Ligeledes har vi fornyet foreningens gartneraftale for det kommende år.
I året der er gået har vi ikke fået lavet de helt store reparationer af områder med sf-sten, men stien fra Sikavej 25 til “hovedvejen” Sikavej er blevet totalt renoveret.

Formanden afsluttede med at sige tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år, og tak til Arne Busk for tiden og indsatsen i bestyrelsen.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.
Kasserer Henrik Jensen fremlagde og gennemgik herefter regnskabet.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev enstemmigt vedtaget.

4.Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Budget/Kontingent.
Kasserer Henrik Jensen fremlagde og gennemgik bestyrelsens budgetforslag for indeværende år. Dette blev vedtaget uden kommentarer.

6. Valg af bestyrelse.
Formand Per Holm var på valg, og blev enstemmigt genvalgt.
Da Arne Busk var udtrådt af bestyrelsen, blev Per Marquard Stenberg valgt som nyt medlem.

7.Suppleanter til bestyrelsen.

Som ny 1. suppleant til bestyrelsen blev valgt Lis Lyngeled, og som 2. suppleant blev valgt Joel Lyngeled.

8. Valg af revisorer.
Genvalgt som revisor blev Arne Levinsen, og nyvalgt blev Anne Grethe Sjørup.

9. Valg af revisorsuppleant.

Som ny revisor suppleant blev valgt Hanne Holm.

10. Eventuelt.
Under eventuelt blev henvendelsen fra “Fællesforeningen 11CP” igen drøftet, og det blev henstillet til bestyrelsen at man tydeligt redegør overfor foreningens medlemmer, hvad det omhandler og betyder for fremtiden.
Dette lovede bestyrelsen, og der vil snarest blive redegjort for dette.

Bestyrelsen overrakte en gave til Egon som påskønnelse af det arbejde Egon udfører med at opsætte og vedligeholde skraldespandene til hundeefterladenskaber i vores område.

Efter et par opfølgende generelle kommentarer takkede dirigenten og formanden herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.