Referat fra Generalforsamling 13. august 2020 afholdt i Ejby Medborgerhus.

  1. Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen, og forklarede årsagen til den udsatte ordinære generalforsamling udelukkende var på grund af Covid-19. Selvom det måske havde været muligt at afholde generalforsamlingen sidst i juni måned, havde bestyrelsen valgt at vente med denne indtil sommerferie perioden var overstået. Derfor blev datoen 13. august den valgte dato.

Bestyrelsen foreslog Georg Andersen som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
Der mødte i alt 16 personer repræsenterende i alt 24 stemmer.

  1. Formandens beretning

Formanden begyndte med at konstatere at mange at de punkter der normalt skal vedtages på den ordinære generalforsamling, allerede var forhånds bestemt. Dette gjaldt blandt andet det årlige kontingent samt det planlagte budget. Det helt store debatemne i den seneste tid har været kastanjestien. Stien tilhører Fællesforeningen 11CP, som vi er medlem af med 2 stemmer. Det er således et flertal i Fællesforeningen der har besluttet at de syge træer langt hele stien skal fælles og rodfræses. Der har så efterfølgende været debat om hvad der så skal ske, og den officielle redegørelse fra Fællesforeningen omkring dette kan læses på vores website ”ejbysyd.dk”.
Der har i årets løb været behov for en sikkerhedsmæssig opdatering af vores website. Bestyrelsen kommunikerer med vore medlemmer via kontaktformularen på websitet, og denne kommunikation var desværre ude af funktion et par uger i foråret.
Bestyrelsen har i starten af året valgt at skifte bank fra Nordea i Ringsted til AL- Bank i Køge. På grund af Covid-19 lykkedes det desværre ikke at få etableret en fungerende aftale inden de årlige kontingentindbetalinger. Vi valgte derfor at udsætte det egentlige bankskifte til september, og det vil ske i den kommende periode.
Bestyrelsen har i det forgangne år haft en del henvendelser fra beboerne. Vi har blandt andet godkendt tilladelse til ekstra bred indkørsel så der var plads til flere biler på egen grund. Vi har fået forespørgsel om reparation af SF-sten, men de fleste henvendelser har drejet sig om klager over støj fra naboer/genboer som åbenlyst ikke følger det i fællesskab vedtagne ordensreglement.
Der er i årets løb blevet indberettet tilstedeværelse af rotter på pladsen udfor Sikavej 26. Vi har haft en firma ude, og de opsatte fælder og udgravede brønden uden at konstatere rotter. Men rart at folk er opmærksomme og indberetter til os.
Bestyrelsen har indført et gebyr på 300 kroner for service i forbindelse med fremsendte dokumenter fra ejendomsmægler ved hushandler.
Vi har forespurgt Køge Kommune om specifikke områder i vore tinglyste deklarationer. Disse blev udarbejdet af daværende Skovbo Kommune i 1975, og ret mange passager er uvirkelige i forhold til år 2020.Vi afventer stadig  et svar fra Køge Kommune.

Formanden afsluttede med at takke den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i de sidste 1 ½ år, og kunne konstatere at vores område fremstår i flot og vel vedligeholdt stand.

Efter et par uddybende spørgsmål blev beretningen enstemmigt vedtaget.

  1. Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde herefter regnskabet som også var udskrevet på indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter blev enstemmigt vedtaget.

  1. Indkomne forslag.

Som vedtaget under sidste års generalforsamling havde bestyrelsen udarbejdet nogle ændringsforslag til de gældende vedtægter. Disse forslag var blevet vedlagt den omdelte indkaldelse
Forslag til de enkelte paragraffer blev gennemgået og drøftet individuelt. Ændringen til §3, stk 4 blev debatteret grundigt, og forsamlingen blev efterfølgende enige om at følgende ordlyd skal tilføjes bestyrelsens forslag:
”Bestyrelsen får herved en mulighed for at indføre et gebyr på kommende kontingent, hvis en beboer efter gentagne henvendelser ikke overholder det i fællesskab vedtagne ordensreglement.”
Dette punkt blev vedtaget med 22 stemmer for og 2 stemmer imod. Herefter blev resterende ændringer vedtaget enkeltvis med enstemmighed.

  1. Budget / Kontingent.

Kasserer Henrik Jensen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Da vi allerede er langt henne i regnskabsåret blev budgettet enstemmigt vedtaget.
Det blev foreslået at bestyrelsen skal arbejde på at få belyst regnskabet for Fællesforeningen 11CP overfor vore medlemmer, da hjemmesiden for 11CP ikke opdateres til brugbar information.

  1. Valg af bestyrelse.

Kasserer Henrik Jensen blev genvalgt som kasserer. Bestyrelsesmedlem Dan Andersen og bestyrelsesmedlem Georg Andersen blev begge genvalgt til bestyrelsen.

  1. Suppleanter til bestyrelsen.

Som ny 1. suppleant til bestyrelsen blev valgt Mathilde Funch (Stenbukvej 49), og som 2. suppleant blev Gunnar Olsen (Sikavej 59) valgt.

  1. Valg af 2 revisorer.

Genvalgt som revisorer blev Arne Levinsen og Anja Chapman.

  1. Valg af revisorsuppleanter.

Nyvalgt som revisorsuppleant blev Mai-Britt Pedersen (Stenbukvej 54).

  1. Eventuelt.

Et par opfølgende kommentarer på den tidligere debat afsluttede den ordinære generalforsamling.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.

 

_______________________                    _______________________

Georg Andersen, Dirigent                         Dan Andersen, Referent