Referat fra Generalforsamling 2019 afholdt i Ejby Medborgerhus.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Jensen som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
Der mødte ialt 16 personer repræsenterende i alt 26 stemmer.

2. Formandens beretning

Formanden begyndte med at præsentere de øvrige medlemmer af bestyrelsen, og informerede om hvilke funktioner hver enkelt havde ansvaret for.
Vi har i årets løb deltaget i de afholdte møder i Fællesforeningen 11CP. I årets løb er ny formand og ny kasserer tiltrådt, og det er blevet besluttet at fælde de syge kastanjetræer. Det overvejes om der er økonomi til at genplante nye træer langs stien.
Vi har påpeget overfor Køge Kommune at de træer der står foran de fleste indkørsler på Stenbukvej efterhånden har en størrelse så det er svært for lastbiler at køre ind på stikvejen uden at ramme grene. Der er indsendt rigeligt med dokumentation samt reference til kommunens eget regulativ, men kommunen vurderer ikke at der er rimelig grund til at beskære eller helt fjerne træerne.
I maj måned var bestyrelsen på rundgang i vores område, for at besigtige status på fliser, græsarealer, træer, bilparkeringer og lignende. Dette besøg resulterede i lidt flisearbejde, samt nogle yderligere opgaver for vores gartner. De steder hvor der var parkerede biler har de pågældende efterfølgende modtaget lidt information i postkassen om de gældende regler for bilparkering.
Gartner og vintervedligeholdelsesaftaler er forlænget for de næste 12 måneder. På legepladsen er der i årets løb udskiftet gynger.
Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for veludført arbejde igennem året.
Spørgsmål om pladsen udfor Stenbukvej 56-58: Bestyrelsen besøger pladsen for at se status. Samme plads har efter indkaldelsen til Generalforsamlingen ansøgt om renovering af pladsen, incl. udskiftning af græsarmeringssten. Dette tages op senere under budget.
Herefter blev beretningen vedtaget.

3. Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde herefter regnskabet som også var udskrevet på indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Spørgsmål fra salen: Kasseren blev spurgt om forklaring på manglende indbetaling af kontingent for Stenbukvej 25, hvor svaret var at den manglende betaling ikke var helt opgivet og at man arbejder på en “løsning”. Efter et par spørgsmål om “hundemand” og udgift til revision, blev regnskabet herefter vedtaget.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag, hverken fra medlemmerne eller fra Bestyrelsen.

5. Budget / Kontingent.

Kasserer Henrik Jensen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Kontingentet størrelse blev foreslået uændret til 2000 kroner.
Et forslag om at forøge “Anden vedligeholdelse” til 90.000 kroner på grund af ønsket om renovering af Plads 4 blev vedtaget, hvorefter bestyrelsens budgetforslag blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.

Formand Per Holm og bestyrelsesmedlem Arne Busk blev begge genvalgt til bestyrelsen.

7. Suppleanter til bestyrelsen.

Som ny 1. suppleant til bestyrelsen blev Dorthe Seidenfaden Ingvorsen (Sikavej 45) valgt, og som 2. suppleant blev Gunnar Olsen (Sikavej 59) valgt.

8. Valg af 2 revisorer.

Genvalgt som revisorer blev Arne Levinsen og Anja Chapman.

9. Valg af revisorsuppleanter.

Nyvalgt som revisorsuppleant blev Mai-Britt Pedersen (Stenbukvej 54).

10. Eventuelt.

Fra salen blev det forespurgt om bestyrelsen kunne undersøge mulighed for at etablere en form for “hastighedsnedsættende foranstaltning” på Stenbukvej.
Dette kunne f.eks. være skilte med anbefalet hastighed. Dette lovede bestyrelsen at undersøge snarest muligt.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.

 

_______________________                    _______________________

Henrik Jensen, Dirigent                         Georg Andersen, Referent