Referat fra Generalforsamling afholdt i Ejby Medborgerhus.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Henrik Jensen som dirigent for generalforsamlingen. Han blev valgt og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
Der mødte ialt 10 personer repræsenterende i alt 20 stemmer.

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Per Holm startede bestyrelsens beretning med at informere om tilknytningen til “Fællesforeningen 11CP”, og det arbejde der er udført i forbindelse med dette samarbejde. Fællesforeningen har afsat midler til snerydning, og i den forbindelse opkræves der et ektra gebyr for samtlige husstande i foreningen til dette formål. Vores grundejerforening deltager med 2 personer på samtlige møder der afholdes i Fællesforeningen.

Bestyrelsen havde i Maj måned den sædvanlige rundgang i vores område. Fokus var på udbedring af huller i SF-sten belægningen ved kloakker og hvor rødder fra træer havde forårsaget store ujævnheder. Men vi kunne desværre også konstatere ret mange private biler parkeret udenfor egen parcel, og hjulspor og ødelagt græsareal viste at det mange steder var en daglig vane.

Vi har forlænget vores aftale med gartneren med yderligere et år. Der har været en del hushandler i årets løb, og vi har bidraget med oplysninger til både ejendomsmægler og køber om status og regler i vores forening.
I forbindelse med snerydning har Køge Kommune revideret deres syn på “vigtigheden” af vore veje, og har i den forbindelse vægtet Stenbukvej til at tilhøre en “Kategori 2”, mens Sikavej er blevet tildelt “Kategori 3”. Vi har arbejdet på at få dette rettet, men dette er ikke muligt, da man fra kommunens side ikke kan rette en sådan beslutning i de næste par år.

Vi har haft en del møder med vores egen snerydder baseret på de henvendelser vi modtager fra medlemmerne. Det er altid svært for dem at rydde sne og salte når der holder parkerede biler på vejen, så derfor igen: Parker bilen på egen grund! Han gør sit bedste, og vi er i løbende dialog om arbejdet.

Bestyrelsen har kun mulighed for at påtale “ting” der ikke overholdes i forhold til vores “Ordensreglement”. Reglementet er vedtaget i fællesskab af grundejerne så det er i alles interesse at overholde reglerne. Som en reminder har bestyrelsen vedtaget at omdele disse regler til hver enkelt husstand når foråret nærmer sig.

Til slut rettede formanden en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godt udført arbejde i året.
Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab.

Kasserer Henrik Jensen fremlagde herefter regnskabet som ligeledes var udskrevet på indkaldelsen til Generalforsamlingen.
Spørgsmål fra salen: Vedrørende udgifter til Bestyrelsen bifaldt man ikke den nye fordeling, hvor disse var opdelt i telefon, kontorhold, og vederlag. Man så hellere at beløbet som tidligere blev samlet som et enkelt beløb. Dette blev taget til efterretning og drøftet med vore revisorer.
Der var ikke flere hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, og regnskabet blev herefter vedtaget.

4. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag, hverken fra medlemmerne eller fra Bestyrelsen.

5. Budget / Kontingent.

Kasserer Henrik Jensen forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Kontingentet størrelse blev foreslået uændret til 2000 kroner.  Bestyrelsens budgetforslag vedtaget.

6. Valg af bestyrelse.

Kasserer Henrik Jensen, Best.medlem Georg Andersen samt Best.medlem Dan Andersen blev alle genvalgt til bestyrelsen.

7. Suppleanter til bestyrelsen.

Som ny 1. suppleant til bestyrelsen blev Toke Schou (Sikavej 51) valgt, og som 2. suppleant blev Gunnar Olsen (Sikavej 59) valgt.

8. Valg af 2 revisorer.

Genvalgt som revisorer blev Arne Levinsen og Anja Chapman.

9. Valg af revisorsuppleanter.

Nyvalgt som revisorsuppleant blev Dorthe Ingvorsen (Stenbukvej 45).

10. Eventuelt.

Hvor stien ender ud mod marken ved Sikavej/Ejbyvej er der et kort stykke med SF-sten. Dette stykke bliver på grund af hældningen meget glat i frostvejr. Dan Andersen drøfter en mulig afhjælpning på næste møde i Fællesforeningen, da det er deres “område”.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.

 

_______________________                    _______________________

Henrik Jensen, Dirigent             Georg Andersen, Referent