1. Valg af dirigent.

Henrik Jensen blev foreslået og valgt som dirigent, og kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen. Der var ialt 14 fremmødte grundejere repræsenterende ialt 26 stemmer.


2. Formandens beretning.

Formand Erling Madsen fortalte at der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, 3 fællesmøder samt diverse besigtigelser i årets løb.
Reparation af SF-sten er foretaget indenfor de økonomiske rammer der var afsat i budgettet. Bestyrelsens rundgang på området resulterede i en del henvendelser i henhold til vore deklarationer, og det har været positivt at kunne iagttage at man faktisk i langt de fleste tilfælde efterlevede de påtalte overtrædelser.
Svævebanen på legepladsen er gået i stykker, og da vi nu har overtaget legepladsen 100% vil vi foretage de nødvendige reparationer til foråret når vejret tillader det.
Fællesforeningen har etableret en renovering af området fra Sikavej til Ejbyvej, så området nu fremstår pænt med enkelte træer og med græs imellem. Området er netop blevet delvist ødelagt både af SEAS og af bygherren for det nye byggeri på Ejbyvej ved vandværket. Bestyrelsen vil påtale dette, og sørge for en genetablering af området.
Vores vintervedligeholdelse / snerydning har overvejende fungeret fint i år, med et par enkelte småfejl som vi har noteret os, så det ikke sker igen. Vores hjemmeside er blevet udvidet med mulighed for nemt og enkelt at udskrive en velkomstpakke primært beregnet til nye beboere i vores grundejerforening.
Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og ensstemmigt vedtaget.


3. Regnskab

Kasserer Nina Espenhein præsenterede regnskabet for 2005. De enkelte poster blev kort gennemgået. Regnskabet blev herefter kort debatteret inden det blev vedtaget.


 4. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag vedr. supplement til ordensreglementet blev forelagt. Men da Arne Levinsen kunne præsentere et stadig gyldigt notat fra 18.3.1986 omhandlende netop fornyelse og vedligeholdelse af pladserne blev forslaget trukket tilbage. Man enedes om straks at ”offentliggøre” notatet på foreningens hjemmeside.

Forslag vedr. ændring af vedtægternes §12 blev herefter præsenteret. Indholdet blev kort debatteret, mens der var en længere debat om overgangsordningen fra nuværende eetårige valg til forslagets ordlyd. Da bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, kan personer ikke vælges til en direkte funktion. Konklusionen blev derfor, at Generalforsamlingen som en overgangsordning vælger funktionsområdet, hvilket konkret betyder at formand og sekretær vælges på ulige årstal, kasserer, næstformand og best.medlem vælges på lige årstal. De personer der efter konstituerin-gen bliver henholdsvis formand og sekretær er herefter på valg til næste år (ulige år), mens de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg om to år (lige år). Forslaget blev ensstemmigt vedtaget efter en hel del debat.

Forslag 3 vedr. kassererfunktion er begrundet i overgang til NetBank. Efter lidt debat blev forslaget vedtaget med følgende ændre af ordlyden i forslaget:
”Kontoen administreres af foreningens kasserer via NetBank.”.
Herefter blev der foretaget en afstemning vedr. nedlæggelse af kautionsforsikring for kassererfunktionen. 6 stemte imod, 4 undlod at stemme og 16 stemte for, hvilket betyder at kautionsforsikringen videreføres.


5. Budget / Kontingent

Kasserer Nina Espenhein fremlagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Forsamlingen forespurgte hvilke pladser der foreslås renoveret mht SF-sten i bestyrelsens budgetforslag. PH svarede at man kun har indeholdt Plads-2 på Stenbukvej i forslaget, da man sidste år besluttede at tage een plads om året af økonomiske årsager. Leon Biensø foreslog at man også renoverede Plads-1 allerede i år, og hæver kontingentet så der bliver provenue til dette. I praksis vil det betyde en fastholdelse af nuværende kontingent på 1700 kroner.
Forsikring for legepladsen er nødvendig, og skal derfor indeholdes i budgettet. Det blev ligeledes foreslået at etablere de 8 blomsterkummer som chikaner på Stenbukvej. Med de foreslåede korrektioner satte dirigenten herefter budgettet til afstemning, og dette blev herefter ensstemmigt vedtaget.


 6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen blev ensstemmigt genvalgt i henhold til det indkomne forslag for henholds-vis 1 år og 2 år.

 7. Suppleanter til bestyrelsen

1.suppleant blev Søren Frandsen og genvalgt som 2. suppleant blev Leon Biensø.


 8. Valg af 2 revisorer

Genvalgt blev Arne Levinsen og Henrik Jensen

9. Valg af revisorsuppleanter

Genvalgt blev Gunnar Olsen og nyvalgt blev Hanne Holm


10. Eventuelt

Hjemmesiden foreslås forsynet med regnskabsstatus udover driftsresultatet. Ligeledes blev det foreslået at etablere et debatforum, samt mulighed for at kunne skrive direkte fra hjemmesiden til bestyrelsesmedlemmerne.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.