1. Valg af dirigent.

Mogens Jung blev valgt som dirigent for generalforsamlingen og han kunne som første punkt erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt og bød de fremmødte velkommen.
De fremmødte grundejere samt bestyrelsen repræsenterende i alt 28 stemmer.

 

2. Formandens beretning.

Formand Flemming Gjermandsen startede med at fortælle at foreningens omkostninger vedrørende snerydning på grund af vejrsituationen er steget på trods af at en ny og forbedret aftale omkring snerydning er indgået.
Den generelle vedligeholdelse i vores område har i årets løb involveret både træ-fældning og rydning af buske samt rensning af flere af vores kloakker.
Kommunen er blevet kontaktet på grund af de mange huller i vore veje, og en reparation vil blive foretaget når vejret tillader dette.
Bestyrelsen har modtaget en anmodning og et oplæg til pladsrenovering på Stenbukvej 18-32. Som tilbudt ved de seneste pladsrenoveringer fortalte Flemming Gjermandsen at foreningen bekoster rydning af eksisterende bevoksning samt nivellering af pladsen ned mod kloakken. Skal noget af den eksisterende beplantning bibeholdes, meddeles dette til bestyrelsen. Skal der genbeplantes med nyt orienteres bestyrelsen, som godkender planen men pladsens beboere betaler selv for dette.
Legepladsens drift og daglige brug fortsætter som budgetteret og forventet.

Kommentarer/spørgsmål fra salen:
Sikavej 20: Dejligt at de syge kastanjetræer er blevet fjernet, men hvorfor ikke alle? FG forklarede at de var fjernet på grund af sygdom, men at man havde valgt ikke at fjerne alle.
Sikavej 20: Nogle SF-sten på pladsen Sikavej 18-32 og påpladsen Sikavej 2-16 smuldrer. Bestyrelsen ser på dette når SF-stenene generelt kontrolleres til foråret.
Stenbukvej 28: Det er fint hvis bestyrelsen kan finde midler til at rydde pladsen Stenbukvej 18-32, også dejligt at pladsen bliver jævn. Pladsens ønsker om at opsætte tujaer behandles nu af pladsens beboere.

Efter denne debat blev formandens beretning vedtaget.


 

3. Regnskab

Kasserer Lene Bøttcher fremlagde herefter regnskabet som udleveret på indkaldelsen til Generalforsamlingen. Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, så regnskabet blev herefter ensstemmigt vedtaget.


4. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægterne §5 Stk 3 jvf. indkaldelsen.
Efter en del debat blev følgende ændring foreslået:

”Samtidigt med indkaldelsen til Generalforsamling forespørges om der foreligger et ejerskifte i forhold til Grundejerforeningen siden seneste Generalforsamling. Meldes et sådant ejerskifte ikke til foreningen inden Generalforsamlingens afholdelsesdato pålægges et gebyr som fastsættes af Generalforsamlingen.”

Denne ændring blev herefter ensstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægterne §6 jvf. indkaldelsen. Denne ændring blev vedtaget ensstemmigt og gebyret fastsat til 500 kroner.


5. Budget / Kontingent

Kasserer Lene Bøttcher forelagde bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra salen, så det udsendte budget blev herefter ensstemmigt vedtaget.


6. Valg af bestyrelse

På valg var formand Flemming Gjermandsen, sekretær Per Holm samt Bent Dagelykke, som alle blev genvalgt.
På valg var ligeledes kasserer Lene Bøttcher, som ikke ønskede genvalg. Da det ikke lykkedes generalforsamlingen at finde en erstatning for Lene Bøttcher, indvilgede Lene i at fortsætte som kasserer. Samtidigt blev bestyrelsen bemyndiget til selv at finde en mulig afløser til kassererposten i det kommende år. Men der skal samtidigt lyde en kraftig opfordring til samtlige grundejere om at medvirke aktivt til at finde en ny kasserer som alternativ til at få foreningens regnskab foretaget eksternt.7. Suppleanter til bestyrelsen

Der var ingen der ønskede at blive valgt som suppleant, så Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen i selv at finde een eller to suppleanter i løbet af året.8. Valg af 2 revisorer

Genvalgt blev Arne Levinsen, Stenbukvej 41 og Mogens Jung, Stenbukvej 28.


9. Valg af revisorsuppleanter

Genvalgt blev Gunnar Olsen, Sikavej 59. Ingen sekundær revisorsuppleant valgt.


10. Eventuelt

Der kan stadig konstateres store mængder af hundeefterladenskaber i området. Det opsatte skraldestativ ved boldbanen til ”hundeposer” fungerer efter hensigten. Tømmes og vedligeholdes regelmæssigt af John Arklint, Stenbukvej 18, som samtidigt modtog en lille erkendtlighed fra bestyrelsen for sin indsats.


Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet.

Per Holm, Sekretær