Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Georg Andersen.

1. Orientering siden sidste møde

Da alle medlemmer i bestyrelsen varetager et specifikt ansvarsområde, blev det besluttet at Georg Andersen overtager ansvaret for styringen af vedligeholdelsen af foreningens områder med SF-sten. Da Per Holm er blevet formand, overtager Georg Andersen ligeledes hvervet som fast referent ved afholdte møder. Per Holm fortsætter dog udover formandsskabet hvervet som webmaster.

2. Indkomne mails

En enkelt grundejer har sendt en klage over en beboer til bestyrelsen som information, idet klagen ligeledes er sendt til politiet. Bestyrelsen har i fællesskab besigtiget årsagen til klagen, taget denne til efterretning, men finder ikke anledning til yderligere handling.
Der er ligeledes modtaget en anmodning om topkapning og renovering af en vendeplads, se behandlingen af denne henvendelse nedenfor under punktet “Sommervedligeholdelse”.

3. Nabohjælp

Per Holm har til foreningen indkøbt 2 store skilte som informerer om “Nabohjælp”. Køge Kommune har godkendt opsætningen af skiltene, som nu er blevet sat op ved indkørslen til Sikavej samt ved vinklen på Stenbukvej efter Hjortens Kvarter. Håber at vi med skiltningen opnår en præventiv virkning, og at samtlige grundejere officielt tilmelder sig ordningen – som iøvrigt er ganske gratis  🙂

4. Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde regnskabet som i store træk følger det vedtagne budget. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

5. Sommervedligeholdelse

Dan Andersen har gennemgået vores område med gartneren, som efterfølgende har fremsendt et tilbud. Dette tilbud blev på mødet godkendt af den samlede bestyrelse.
Efter henvendelse fra beboerne på pladsen Stenbukvej 41-59 besøgte bestyrelsen pladsen og talte med Anja som er tovholder på “projektet”. Anja vil nu konsultere de øvrige beboere på pladsen og vende tilbage med en endelig plan over hvilke træer der ønskes fjernet.

6. SF-sten

Der er nogle enkelte steder hvor SF-stenene omkring kloakdækslerne er sunket. Vi beder Skovbo Fliseservice om at udbedre dette i løbet af sommeren. Ligeledes skal vi indhente tilbud på totalrenovering af vejstykket udfor Stenbukvej 64. På dette lille vejstykke er der idag armeringssten og ingen kloak, som bevirker at der samles meget vand når det har regnet. Der skal etableres kloak og SF-sten, hvis vi kan finde plads til dette i budgettet.
På Stenbukvej er der et forkert fald på asfalteringen, som bevirker at der meget tit ligger vand på vejen. Per Holm kontakter Køge Kommune desangående.

7. Eventuelt

Per Holm kontakter igen Køge Kommune i løbet af sommeren, i håb om at få genetableret en positiv kontakt om snerydning på fællesstierne i vores område. Disse stier skal sneryddes af Fællesforeningen, men da dette ikke blev gjort seneste vinter, tager vi nu i EjbySyd fat på problemet.

8. Næste møde

Næste møde blev aftalt til 15. august 2016 klokken 19:00, og mødet afholdes hos Per Holm.

Referent Per Holm