Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Afbud fra Nina Espenhein.


Ingen mails modtaget på vores mail adresse siden sidste møde.


Seneste mødereferat blev godkendt og underskrevet.


 


1. Formanden orienterer 


Ny grundejerforening dannet. Navnet er ”Moseskrænten” og omfatter de nye Bülow og Nielsen huse på vejen ”Moseskrænten”. Denne nye forening har kontaktet os vedrøren-de vintervedligeholdelse og snerydning.


 


2. Fællesforeningen 


Referat fra seneste møde i fællesforeningen præsenteret og kommenteret.
Aftale om græsslåning til en lejepris på ca. 6.500 kroner for græsklipperen og 450 kroner pr. græsklipning så vore arealer altid fremstår pæne og velvedligeholdte indgået.
Beslutning og hegn ved boldbanen blev udsat til næste møde.


 


3. Sommervedligeholdelse 


SF-sten udfor Sikavej 48 omlæggest først til foråret.
Tilbud på reparation af svævebanen en endnu ikke modtaget.
Da Annette Søndergaard har fået bekræftelse fra ”Stubfræseren” på at prisen for sidste år fastholdes for det kommende år, blev det besluttet at forlænge aftalen om sommervedligeholdelse.


 


4. Næste møde 


Dato for næste møde blev aftalt til mandag 14. januar kl 19 hos Flemming Gjermandsen.