Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Henrik Jensen.
Der var afbud til mødet fra Arne Busk.

Siden sidst / Information

Vi har modtaget nye og opdaterede informationer om snerydning på både Stenbukvej og Sikavej. Køge Kommune har valgt at revurdere vejnettet med henblik på at inddele samtlige veje i kommunen i 3 kategorier i forhold til akut snerydning.
I den forbindelse er Stenbukvej blevet “nomineret” til Kategori 2, mens Sikavej er “nomineret” til Kategori 3.
Årsagen til forskellen er efter flere samtaler med kommunen blevet forklaret med at Stenbukvej “forsyner” flere beboere end Sikavej !! (75 contra 56).

De 2 kategorier beskrives således:
Kategori 2:
Glatførebekæmpes inden for normal arbejdstid, dog først når tilfredsstillende drift er opnået på vinterklasse 1, såfremt det nødvendige beredskab er disponibelt. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i det omfang, det vurderes at være nødvendig. Der kan være perioder med glatte veje.
Kategori 3:
Iværksættes kun ved kraftigt snefald (ca. 20 cm sne) /isslag. Opgaven udføres først når klasse 2 opgaverne er afsluttet, og såfremt det nødvendige beredskab er disponibelt og kun inden for normal arbejdstid. Der kan være perioder med glatte veje.

Den fulde beskrivelse af direktivet om vintervedligeholde i Køge Kommune kan læses ved at trykke HER.

Modtagne mails: Udover forskellige mails fra ejendomsmæglere vedrørende oplysninger i forbindelse med hushandler, har der været nogle henvendelser omkring ikke hensigtsmæssig parkering af biler, campingvogne, større varevogne og mindre lastbiler osv. på fællesarealer.
Desuden har vi fået flere bekymrede henvendelser fra beboere på de 2 små stikveje på Sikavej som vender bort fra fodboldbanen. Bekymringen går ud på at snerydningen sidste år efterlod større snebunker i bunden af disse små stikveje, til stor gene for beboerne. Bestyrelsen har derfor afholdt møde med gartner da et par træer måske stod i vejen, samt informeret “vores” snerydder om disse problemer. Alle involverede er positive om en bedre snerydning i den kommende vinter.

Fællesforeningen 11CP: Der afholdes møde næste gang den 23. november, hvor næste års budget skal aftales. For “EjbySyd” deltager Dan og Henrik.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde herefter det aktuelle ajourførte regnskab. Tidligere på året var der sendt rykkere ud til nogle grundejere, men samtlige opkrævninger er nu betalt.
Regnskabet som det blev forelagt blev herefter taget til efterretning.

Sommervedligeholdelse

Dan har i samarbejde med vores gartner gennemført sommervedligeholdelsen til alles tilfredshed, inden for budgettets rammer.

Anden vedligeholdelse

Under gennemgang i vores område har bestyrelsen udpeget nogle problemer med SF-sten belægningerne. Disse er nu alle blevet udbedret.

Legepladsen

Vi har kontrakt om vedligeholde af legepladsen, og indenfor rammerne af denne kontrakt er legepladsen blevet “opdateret”, bl.a. er gyngerne på legepladsen blevet udskiftet.

Vintervedligeholdelse

Som beskrevet under punkt 1 har bestyrelsen tæt kontakt med vores “snerydder”, og inden vintersæsonen for alvor igen sætter ind afholdes et opfølgende møde med snerydderen for at “finmaske” rydningen. På dette møde deltager både Arne (som er bestyrelsens ankermand på dette) samt Henrik.

Eventuelt

Bestyrelsen besluttede i lighed med tidligere år at donere 500 kroner til juletræs arrangementet i Ejby.
Næste møde afholdes hos Arne, medio januar. Datoen bestemmes senere, da Arne ikke deltog i mødet.