Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Arne Busk.
Der var ingen afbud til mødet.

Endelig konsolidering af bestyrelsen

Efter vel overstået generalforsamling konsoliderede bestyrelsen sig med Arne som sekretær og ansvarlig for vintervedligeholdelse, Dan fortsætter med sommervedligeholdelse og legeplads, Georg med fliser, stier og kloakker.
Henrik blev valgt som kasserer, og Per er formand.

Siden sidst – indkomne mails

Vi har primært modtaget mails vedrørende de mange ejendomshandler der har været i vores forening. Enkelte har omhandlet Fællesforeningen 11CP – se efterfølgende.

De skraldespande som primært bliver brugt som opsamling for hundeposer er ved at være for små. Der “afleveres” cirka 11 kilo om ugen, så vi har forespurgt Køge Kommune om flere skraldespande.

Vi har stadig ikke, på trods af både skriftlige og telefoniske rykkere, modtaget svar fra Køge Kommune om vores henvendelse dateret 13. august vedrørende de gældende tinglyste deklarationer. Vi fortsætter med at rykke for svar. Action: Per

Fællesforeningen 11CP

Vi har på opfordring fra generalforsamlingen været i kontakt med Fællesforeningen 11CP med henblik på at få mere information om primært regnskab, budgetter og mødereferater. Dette var åbenbart været medvirkende årsag til at man nu har opdateret “lidt mere”. Da det er svært at læse 11CP´s website har vi etableret et direkte link fra vores egen website “ejbysyd.dk” til deres mødereferater samt startsiden.
I opfordres til at læse mødereferater fra Fællesforeningen 11CP.
På næste møde i Fællesforeningen 11CP som afholdes 21. januar tilbyder vi at hjælpe med etablering af en mere overskuelig og intuitiv website for 11CP. Action: Arne og Dan

Legepladsen

Der har været nogle situationer med unge langt over “legealderen” på vores legeplads. Arne tager kontakt til SSP (Christian).

Regnskab

Vi har nu gennemført den vedtagne skifte fra Nordea til AL-Bank, og alt fungerer fint. Vi har samtidigt etableret en procedure for dobbelt godkendelse af samtlige betalinger på opfordring fra foreningens revisorer. Det blev besluttet at der oprettes en “forbrugskonto” med tilhørende Dankort, hvortil der overføres et beløb på max. 2000 kr. Denne konto skal udelukkende benyttes til ad hoc udgifter, som ved hvert bestyrelsesmøde efterfølgende skal godkendes.

Sommer- og vintervedligeholdelse

Arne har forhandlet en ny aftale på plads om vintervedligeholdelse for det kommende år. Vi kontakter de omkringliggende foreninger om de i fremtiden vil være med på en fælles aftale om snerydning.
Vi har fået omlagt fliser på det lange stykke fra Sikavej 25 til udmundingen ved Sikavej. Der er ikke indrapporteret behov for yderligere reparationer i indeværende kalenderår.
Til foråret bliver hjørnerne fra de store veje til vore mange små stikveje gennemgået, og repareret hvor det er nødvendigt.

Eventuelt

Næste møde blev aftalt til 4. februar og afholdes hos Dan