Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Henrik Jensen.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidst

Foreningen har modtaget mails primært omhandlende klager over biler parkeret udenfor egen parcel.
Bestyrelsen har taget appellerende kontakt til de berørte grundejere.
Igen henstilles der til at overholde de vedtægter og ordensregler vi i fællesskab har vedtaget og accepteret.

Vi afventer resultatet af næste møde i Fællesforeningen 11CP, som afholdes den 15. november.

Formanden har kontakt med Køge Kommune vedrørende de træer der står ved Stenbukvej på hver side af indkørslerne til pladserne.
Der er indsendt en del billedmateriale som dokumenterer at mange af disse træer nu er vokset så meget at de generer.
Kommunen er derfor nu inddraget og “ser på sagen”.

Når nye beboere flytter ind afleverer Henrik Jensen en “velkomstpakke” bestående af relevant materiale om vores forening.
Der har været 8 handler i indeværende kalenderår.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde en fint og gennembearbejdet regnskab ajourført til dags dato.
Bestyrelsen kunne konstatere at vi følger budgettet, og tog regnskabet til efterretning.

Sommer- og vintervedligeholdelse

Sommeren er ovre og gartnerkontrakten for det kommende år har Dan Andersen forhandlet og aftalen er nu faldet på plads.
Ambitionen er mindst at holde årets niveau, tilføjet en ekstra klipning af beplantning omkring vore træer.

Med hensyn til vintervedligeholdelse aftaler Arne Busk nærmere om dette for den kommende vinter.
Men vær opmærksomme på de skærpede regler fra kommunens side omkring ansvar og ryddepligt for den enkelte grundejer.
For nærmere information af dette, gå ind på “www.koege.dk”, tryk på luppen, skriv ’vinter’, klik på ’vejene i snevejr’, klik på ’søg’ på
kortet og vælg derefter dit vejnavn i drop-down-menuen.
Nu kan du se din vej, og om det er kommunen eller dig, der skal varetage snerydning og glatførebekæmpelse omkring din ejendom.

Anden vedligeholdelse samt legeplads

Igen denne sommer har vi fået rettet lidt ujævnheder på foreningens område belagt med SF-sten.
Der er en fejl på den ene gynge, som i skrivende stund er “ude af drift” og vi har derfor afmærket den med rød/hvide advarselsbånd.
Vi afventer nu en snarlig udskiftning af begge gynger på legepladsen, hvilket Dan Andersen holder et vågent øje med.

Eventuelt

Bestyrelsen besluttede at vi igen i år yder et tilskud til bylaugets afholdelse af juletræets tænding i byen.
Der indkøbes til foråret 2 nye net til fodboldmålene på den store græsplæne.

Næste møde

Næste møde blev aftalt til mandag 28. januar.
Referent: Per Holm