Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lene Bøttcher. Ingen afbud til mødet.


1. Indkomne mails og breve


Modtagne mails i perioden siden sidst blev gennemgået. Næsten alle mails vedrører Fællesforeningens ansvarsområde, som derfor behandles der. De mails der vedrører Ejby Syd besvares af Per.


2. Til behandling


Pladsrenovering: Vi har modtaget henvendelse vedrørende renovering af vendepladsen Stenbukvej 18-32. Flemming har haft kontakt med vores gartner, men vi afventer stadig beboernes tilbagemelding om eventuel genbeplantning af pladsen. Først derefter tager bestyrelsen stilling til renovering af pladsen.
Henvendelse fra en beboer på Stenbukvej som gør opmærksom på et kloakdæksen hvor både dæksel og fliser er sunket så det er til fare for færdsel. Flemming besigtiger snarest.

Flere kloakker i vores område er desværre tilstoppede, så bestyrelsen besluttede at disse kloakker skal repareres snarest.


3. Regnskab

Lene Bøttcher orienterede om at regnskabet er revideret og godkendt. Herefter gennemgik bestyrelsen budgetforslag for 2013, som nu præsenteres på den kommende generalforsamling.


4. Generalforsamling


Den årlige generalforsamling afholdes den 11. marts klokken 19:00 på Ejby Skole.
Bo sørger for at reservere lokale, og informere Per om hvilket lokale vi får tildelt så dette kan skrives på indkaldelsen.
Bestyrelsen har i årets løb besluttet et par ændringer til foreningens vedtægter som stilles som forslag på generalforsamlingen. Per udarbejder forslag til ordlyden til disse, og præsenterer dette til næste bestyrelsesmøde.
På valg er Flemming, Per og Bent som alle modtager genvalg. Lene blev sidste år valgt for en et-årig periode, og modtager ikke genvalg i år.


4. Næste møde


Næste afholdes hos Bo den 19. februar klokken 18:30.


 


Per Holm, Sekretær