Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidst

Vi har fået en henvendelse om tilslutning til et landsdækkende netværk af grundejerforeninger. Per tager kontakt med henblik på at tilslutte os dette netvært, som iøvrigt er gratis og uforpligtende.
Der har primært været henvendelser via websiden fra ejendomsmæglere vedrørende køb- og salg i ejendomme, som alle er besvaret prompte.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen forelagde regnskabet som ugen forinden var blevet godkendt af foreningens revisorer.
Der er et tab på debitorer som Henrik vil følge op på i den nærmeste fremtid.
Regnskabet blev taget til efterretning af bestyrelsen.
Herefter blev budgetforslag for 2019 udarbejdet, så dette kan forelægges til den kommende Generalforsamling.

Sommervedligeholdelse

De meldte reparationer af legepladsen er udført, så alt igen fungerer optimalt. Legepladsen bliver stadig flittigt benyttet.

Vintervedligeholdelse

Kontrakten om vintervedligeholdelse er indgået og løber eet kalenderår ad gangen.

Fællesforeningen

Der har netop været afholdt møde i Fællesforeningen 11CP.
Ny formand blev Mogens Egil Jensen, og ny kasserer blev den tidligere formand René Birch.
Der er indhentet tilbud på fældning af træer på Kastanjestien. Budget for det kommende år blev vedtaget.

Generalforsamling

Den kommende dato for Generalforsamling blev aftalt til torsdag 28.3.2019 klokken 19:00 i Medborgerhuset.
Dan er ansvarlig for reservation af lokalet, og Henrik sørger for proviant.
På valg er formand Per Holm, samt bestyrelsesmedlem Arne Busk. Begge modtager genvalg.

Eventuelt

Der oprettes et nyt menupunkt på foreningen website, udelukkende forbeholdt bestyrelsens medlemmer.
Siden vil indeholde aktuelle kontrakter og lignende dokumenter, og siden vil være med kodeord.

Referent Per Holm