Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Henrik Jensen.

1. Godkendelse af seneste mødereferat.

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde samt referatet fra møde med Køge Kommune blev godkendt.

2. Nabohjælp

Der afholdes et generelt orienterende møde om indbrud, nabohjælp og hvad dertil hører. Mødet er arrangeret af Køge Kommune med deltagelse af bl.a det Kriminalpræventive Råd, og afholdes i Ravnsborghallen.
Mødet afholdes den 11. november og Per deltager på foreningens vegne.

3. Økonomi

Kasserer Henrik Jensen forelagde driftsregnskab incl. status pr. ultimo oktober 2015.
Regnskabet følger i stort omfang det vedtagne budget for året, så bestyrelsen havde ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

4. Møde med Køge Kommune

Dan og Per redegjorde i detaljer om mødet med Køge Kommune. Mødet omhandlede vores mere end 40 år gamle deklarationer, samt Ejby Syd’s forhold til Fællesforeningen. Referatet fra mødet kan iøvrigt læses på foreningens website – dateret 20. august 2015.

5. Kloakstatus

Mogens har modtaget detaljeret information samt kort over de kloakker der forefindes på foreningens område. Det blev aftalt at Mogens fremsender mail til Energiforsyningen og her beder om specifikation af ansvarsområder for kloaknettet.

6. Sommervedligeholdelse

Bestyrelsen er generelt meget tilfredse med det udførte arbejde her i sommerhalvåret.
Dan tager snarest muligt en gennemgang i vores område med gartneren for at definere den kommende sæsons arbejde.

7. Vintervedligeholdelse

Fællesforeningen og Ejby Syd benytter som bekendt samme snerydningsfirma. Da Fællesforeningen har besluttet generelt at nedgradere niveauet for snerydning, har bestyrelsen besluttet at følge dette skridt. Vi afventer nu at se konsekvensen af dette, både i praktik samt ikke mindst økonomisk.

8. Ejby Borgerforening

En lille persongruppe er etableret med det formål at stifte en Borgerforening i Ejby. Der afholdes endnu et møde i denne gruppe i morgen, og der sigtes imod at indkalde til en stiftende Generalforsamling mandag 18. januar 2016.
Der bliver fremstillet flyers som husstandsomdeles samt lægges på centrale steder blandt de handlende i byen.

9. Fællesforeningen

Der er pr. dags dato intet nyt fra Fællesforeningen i relation til vores grundejerforening.

10. Næste møde

Næste møde blev aftalt til mandag 11. januar 2016 klokken 19:00, og mødet afholdes hos Bent.

Referent Per Holm