Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm.
Der var ingen afbud til mødet.

Siden sidst

Foreningen har modtaget en del mails, de fleste angående salg af ejendomme. Men også vedrørende støjgener og parkering.
I forbindelse med den (heldigvis) gode sommer har der været afholdt nogle havefester. I den forbindelse opfordrer bestyrelsen til at man i god tid forhåndsorienterer berørte naboer og genboer om afholdelse af havefest.
Parkering af private biler udenfor egen grund er stadig årsag til at mange klager til bestyrelsen. Vi som bestyrelse har imidlertid ingen rettighed til at få fjernet disse biler, eller forhindre beboere i at parkere udenfor egen parcel. De regler der er gældende er formuleret i foreningens “Ordensreglement” og således vedtaget af samtlige beboere. Bestyrelsen opfordrer derfor igen igen til at disse regler bliver overholdt. Hvis dette af forskellige årsager ikke kan ske for den enkelte grundejer, opfordrer bestyrelsen til at man så forklarer dette til berørte naboer og genboer, så man i fællesskab kan finde en løsning der er acceptabel for alle parter. Bestyrelsen har i nogle tilfælde lagt en “reminder” om de gældende ordensregler i postkasserne hvor det “brænder på”, og dette vil vi fortsat gøre.

Information om Fællesforeningen “11CP”

Der har i seneste uge været afholdt bestyrelsesmøde i Fællesforeningen 11CP, hvor det blandt andet blev besluttet at samtlige kastanjetræer på stien skal fjernes. Dette vil ikke ske lige umiddelbart, men når midlerne er til det. Der var ikke enighed om der skal plantes nye træer i stedet for de fældede.
Fællesforeningen mangler akut en kasserer, så hvis du læser dette og kunne tænke dig denne funktion, så skriv venligst dette til os via kontaktrubrik på forsiden.

Regnskab

Henrik Jensen havde til mødet udarbejdet et foreløbigt regnskab. Vi får formentlig et kontingenttab for en enkelt parcel grundet dødsfald. Henrik Jensen er i kontakt med foreningens advokat med henblik på at finde en mulig løsning. Bestyrelsen pointerede vigtigheden i at have aktuel backup af både regnskab samt diverse adgangskoder, og at disse opbevares fysisk på anden adresse. Regnskab/Budget blev gennemgået og herefter taget til efterretning.

Sommervedligeholdelse

Dan Andersen og vores gartner P.L. Skovservice har igen gennemgået området med henblik på fornyet gartneraftale for 2019. Her blev det aftalt at der vedligeholdes lidt mere grundigt på volden ved legepladsen, cirka 1 time pr. gang, ialt 4 gange til næste år. Der bliver ligeledes rettet kanter på pladserne i 2019.
2 træer på Stenbukvej er gået ud, så disse træer fjernes helt samt rodfræses.
Per Holm kontakter Køge Kommune om mulighed for helt at fjerne generende træer ved indkørslerne på pladserne på Stenbukvej.

Legepladsen

Der er et defekt håndtag på gyngerne på legepladsen, så Dan Andersen tager kontakt til Indu så dette kan blive repareret hurtigst muligt.

SF-sten

Georg Andersen kontakter Skovbo Fliseservice igen om opretning af de SF-sten bestyrelsen påpegede ved gennemgang i området i maj måned.

Eventuelt

Der er en plads på Stenbukvej der overvejer at få ryddet hele pladsen. Dette kræver et samtykke fra pladsens beboere, så dette kan endeligt vedtages.

Næste møde

Næste møde blev aftalt afholdt den 29. oktober klokken 19:00 hos Henrik Jensen.