Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm

Siden sidst / Information

Der har været afholdt møde i Fællesforeningen 11CP i sidste uge. Vore kommentarer til mødereferater derfra er blev taget til efterretning.
Afventer at referatet fra det seneste møde lægges på Fællesforeningens hjemmeside “http://www.123hjemmeside.dk/Faellesforeningen-11cp”.
Næste møde i Fællesforeningen afholdes den 23. november, hvor der skal fastlægges budget for kalenderåret 2018.

Borgerforeningen

Igen, igen har der været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ejby Borgerforening. Vi afventer nu udviklingen.

Modtagne mails

Der er foretaget en del hushandler i vores grundejerforening i sommerperioden. I den forbindelse har vi suppleret ejendomsmæglere med diverse relevant materiale, udover de mange informationer der kan hentes på vores website under punktet “Ejendomsmægler”.
Vi har også modtaget en del klager over naboer/genboer i forbindelse med manglende vedligeholdelse/klipning af træer og hække.
Dan tager kontakt med vores gartner, hvor de i fællesskab besigtiger de berørte parceller og aftaler det videre forløb.

Regnskab

Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. Siden seneste møde er der sendt opkrævninger ud til samtlige grundejere, og alle undtagen 4 husstande har betalt indenfor betalingsfristen. Siden da har 3 af de 4 betalt, medens den sidste nu er sendt til retslig inkasso.
Siden det regnskab der blev præsenteret for bestyrelsen under mødet blev udarbejdet, har det været nødvendigt at benytte en slamsluger til en totalt tilstoppet kloak udfor Sikavej 25 / Sikavej 27. Pladsen var helt lukket af vand, så med den oprensning der nu er foretaget håber vi at det varer længe før det sker igen.

Sommervedligeholdelse

Græsarealet på pladsen ved Sikavej 34-52 er nu rettet op. Øvrige aktiviteter er udført og kontrolleret som det er blevet aftalt med gartneren.

Anden vedligeholdelse

Der er 2-3 kloakker på Sikavej hvor SF-stenene ikke ligger forsvarligt. Dette repareres snarest, er aftalt med Flise-Per.

Legepladsen

Vi har en gynge på legepladsen som skal repareres snarest. Dan tager kontakt til Indu, som vi har en vedligeholdelseskontrakt med.

Eventuelt

Næste møde blev aftalt til 30. oktober klokken 19:00, og afholdes hos Henrik Jensen.