Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Marquard Stenberg, torsdag 21. april 2022 klokken 19:00
Der var ingen afbud til mødet.

Information

Vi drøftede først problemstillingen vedrørende eventuel overdragelse af skøde til Fællesforeningen 11CP. Punktet blev også drøftet på seneste generalforsamling, hvor det blev besluttet at give bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle sig frem til en acceptabel løsning.
Der skal være møde i Fællesforeningen 11CP torsdag 28. april, hvor Per M. og Dan deltager på vegne af vores forening, hvor de vil informere de involverede foreninger om aktuel status fra vores side.
Formand Per Holm vil efterfølgende arrangere et møde med kasserer i Fællesforeningen 11CP René Birch, for at komme videre i sagen.

På generalforsamlingen blev der fremsat et forslag om at opsætte en hjertestarter “et sted i vores område”. Bestyrelsen mener ikke der er behov, da der forefindes hjertestarter ved beboerhuset i Harens Kvarter samt ved Spar. Begge i acceptabel afstand fra vores område.

Ligeledes blev der fremsat ønske om igen at opsætte et spejl i det skarpe hjørne på Stenbukvej. Årsagen til dette er at mange bilister kommer (lidt for) hurtigt gennem dette 90 graders sving, så det vil øge sikkerheden med et spejl. Bestyrelsen vil snarest ansøge Køge Kommune om dette vil være muligt.

Vi har i årets løb modtaget nogle henvendelser om etablering af en hundeskov/hundelufteområde. Da der allerede er sonderinger i gang, hvor Køge Kommune også er indblandet, afventer vi udviklingen.

Indkomne mails

Udover mange mails fra 11CP, har vi primært modtaget mails vedrørende de ejendomshandler der har været i vores forening.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen udleverede en kopi af regnskab og balance som det ser ud dags dato. Da vi afventer indbetaling af det årlige kontingent, udviser regnskabet endnu ikke de store ændringer i forhold til status ved generalforsamlingen.
Henrik havde også udarbejdet en rapport over gennemførte hushandler i vores forening.

Legepladsen

Alt fungerer på legepladsen og den står klar til mange legende børn i den kommende sommer.

Sommer- og vintervedligeholdelse

Dan aftaler de nærmere opgaver for vores gartner Peter Lund i den nærmeste fremtid, blandt andet den manglende græsrabat udfor Stenbukvej 56.
Snerydning er slut for denne vinter, alle er tilfredse med det udførte arbejde. Der er forbrugt cirka 30.000 kroner i første kvartal.
Vedrørende SF-sten skal der foretages reparation ud for Sikavej 36-38. Bent Dageløkke er ny ansvarlig for kontakt for flisearbejder.

Eventuelt

Vi aftalte næste møde til afholdelse torsdag 19. maj hos Bent Dageløkke. Mødet starter med en rundgang i vores område klokken 18:00, hvor vi mødes hos Henrik.

Referat: Per