Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Tove Christiansen. Ingen afbud.


1. Seneste referat.


Seneste 2 mødereferater blev gennemgået og underskrevet.


2. Orientering fra formanden.


JL kontakter Regnemark Maskinudlejning vedrørende vores snerydningsaftale, idet vi skal være helt enige om aftalen vedrørende tilkald ved snefald.


Skolesti fra antennemast til vandværket og videre fra vandværket til Gemsevej er ikke som aftalt med kommunen blevet ryddet for sne. MD kontakter kommunen.


Bommen, som i øjeblikket er placeret mellem Stenbukvej / Hjortens Kvarter, påtænkes flyttet til stien der begynder ved Sikavej / Vandværket. Flytningen kan etableres for ca. 5000, – kroner.


Sommervedligeholdelse: Erik Palsing foretager græsklipning. Vi har modtaget tilbud fra ”Tegler’s Service System” på den øvrige sommervedligeholdelse. Vi indhenter nu alternativt tilbud fra Vagn O. Hansen / anden gartner.


MD undersøger hvordan forsikringsforholdene er i forhold til en eventuel personskade ved fald på ikke sneryddet fortov eller vej.


 3. Regnskab.


Regnskabet forventes klar til præsentation for bestyrelsen på næste møde, så det kan sendes til revision.


4. Eventuelt


Dato for generalforsamling blev fastsat til 24. marts kl. 19:30 på Ejby Skole. JL bestiller lokale, og EM sørger for drikkevarer.


5. Næste møde


Dato for næste møde er aftalt til 13. februar og afholdes hos Per Holm,