Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm.
Der var afbud fra Arne Busk til mødet.

Siden sidst / information

Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer på Stenbukvej vedrørende genbeplantning af træer på Kastanjestien.
Det er Fællesforeningen der har ejerskabet og vedligeholdelsespligten på stien, og det er således også Fællesforeningen der skal varetage genbeplantningen.
Da denne plan allerede behandles internt i Fællesforeningen 11CP, vil vi afvente udviklingen. Per svarer på henvendelsen snarest.
Fællesforeningen har udsendt en redegørelse for status og planer vedrørende Kastanjestien, som kan læses på forsiden af vores website “ejbysyd.dk”.

Der har derudover som sædvanligt været en del henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelser med hushandler. Som vedtaget tidligere fremsender vi en faktura til ejendomsmæglere for bistand med at udfylde svarformularer.

Forberedelse af udsat ordinær generalforsamling

Da den årlige generalforsamling i marts blev udsat på ubestemt tid på grund af Covid-19, har vi afventet muligheden for at kunne afholde den ordinære generalforsamling for 2020. Det blev faktisk muligt allerede fra slutningen af juni måned, men på grund af sommerferieperiode valgte bestyrelsen af vente med denne til efter sommerferien.
Vi har nu bestilt lokale i Medborgerhuset til afholdelse af den udsatte generalforsamling torsdag 13. august klokken 19:00.
Bestyrelsen omdeler indkaldelsen med dagsorden til samtlige husstande, og det vil være muligt at downloade regnskab og budgetforslag via foreningens website hvis den oprindelige indkaldelse er gået tabt.

Regnskab

Henrik forelagde er fint og gennembearbejdet aktuelt regnskab pr. 30. juni. De få grundejere der ikke fik betalt har Henrik haft kontakt med, og der er efterfølgende enten betalt eller der er indgået en betalings aftale.
Henrik og Per afholder snarest møde om det forestående bankskifte fra Nordea Ringsted til AL-Bank i Køge.

Sommer- og vintervedligeholdelse

Dan har gennemgået de grønne områder med vores gartner, og bestyrelsen skal på efterfølgende møde beslutte hvem der skal rydde ukrudt på vore egne pladser.
Bestyrelsen vedtog at foretage endnu en rundgang i vores område, for at undersøge behov for yderligere tiltag for enten gartner eller flisemand.

Eventuelt

Bestyrelsen har fået forespørgsler vedrørende grundejeres hegn mod veje, stier og grønne områder. I deklarationerne står dette opført ret klart, men alligevel er det ikke alle der opfylder deklarationens ordlyd. Per kontakter snarest Køge kommune for en afklaring omkring dette.