Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Erling Madsen.


 

1. Seneste referat.

Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.

 

2. Regnskab.

Regnskabet er nu blevet revideret uden bemærkninger. Regnskabet kopieres og vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen, samt lægges på vores website.

Budget for det kommende år forhandlet og endeligt aftalt. Nuværende kontingent foreslåes fastholdt.

 

3. Sommervedligeholdelse.

Aftale indgået med “Stubfræseren” for 2007, hvor prisen for vedligeholdelse i indeværende år er den samme som i 2006. Kvasbunke udfor Stenbukvej 63 fjernes.

Stadig intet nyt vedrørende chikaner på Stenbukvej.      

 


4. Generalforsamling.

Afholdes 26. marts kl 19:30 på Ejby Skole i Geografilokalet. AS bestiller lokale.

Indkaldelse skal omdeles senest lørdag 11.marts.

Vedr. Pladsregulativ foreslåes ændret således:

§2, stk 2: “såvel tilhængere som modstandere” foreslåes ændret til “tilhængere og hvis muligt modstandere

§2, stk 3 foreslåes ændret til: “Forslaget besluttes eller forkastes ved simpelt flertal blandt grundejerne.”


Ændringen indstilles til behandling på først kommende bestyrelsesmøde.
Valg af bestyrelse:

Formand Erling Madsen og sekretær Per Holm er på valg, begge modtager genvalg.

Suppleanter og revisorer kontaktes for forespørgsel om muligt genvalg.

 

5. Næste møde
Dato for næste møde aftales af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.