Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bent Dagelykke, torsdag 19. maj 2022 klokken 18:00
Der var ingen afbud til mødet.

Indledning

Vi mødtes hos Henrik Jensen hvorfra vi startede forårets rundgang i vores område.
For første gang i flere år foregik turen ikke med paraply og regnfrakker. Vi kunne konstatere at området er i fin vedligeholdt stand.
De steder hvor vi skal gøre en ekstra indsats blev noteret, hvorefter vi igangsætter en plan for igangsætning.

Information om Fællesforeningen 11CP

Siden vores seneste møde har der været afholdt et velbesøgt møde i 11CP, hvor man blandt mange andre emner også debatterede det verserende forslag om at vi eventuelt overdrager vores skøde til 11CP.
Vores deltagere refererede hvad der var sket på vores nyligt afholdte generalforsamling, hvorefter man på mødet konkluderede at man ikke kunne komme videre uden videre forhandlinger.
Dette initieres af formand Per Holm med deltagelse af repræsentanter fra 11CP.
På vores næste møde forventer vi at der forefindes et oplæg til beslutning om betingelser for overdragelse af skøde.

Indkomne mails samt forslag

Vi har modtaget klager over droneflyvning fra beboere. Imidlertid er det ikke et område vi kan skride ind overfor, da der allerede foreligger specifikke regler for droneflyvning i villakvarterer. Det er således politiet der skal håndtere disse klager.
Under generalforsamlingen blev der foreslået at der opsættes et spejl i det skarpe sving på Stenbukvej. Køge Kommune vil tage stilling til denne anmodning “på et tidspunkt”.
Ligeledes vil vi nu snarest ansøge om etablering af mindre bump på Stenbukvej.

Sommervedligeholdelse

Dan, som er ansvarlig for samarbejdet med foreningens gartner, har haft et par rundgange med Peter Lund, hvor man har aftalt helt nøjagtigt hvad der skal udføres på vores område i sommerperioden.
Der er et par steder der kræver en ekstra indsats, så det bliver der nu fokuseret på.

Legepladsen

Alt på legepladsen fungerer optimalt, og der er ingen bemærkninger. Den bliver flittigt brugt, også af de øvrige Ejby-borgere.

Eventuelt

Næste møde blev aftalt til 1. september klokken 19:00 og afholdes hos Per.