Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Mogens Jung.

1. Godkendelse af seneste mødereferat

Umiddelbart efter Generalforsamling konstituerede den nye bestyrelse sig, se separat mødereferat dateret 28. marts 2015.

2. Orientering siden seneste møde

Når nye beboere etableres sørger kasserer Henrik Jensen for at udskrive og aflevere en ”velkomstpakke” der indeholder al relevant information om vores forening. Det blev samtidigt besluttet af bestyrelsen ikke vil kræve betaling for udarbejdelse af dokumentation til ejendomsmæglere i forbindelse med salg af ejendomme i vores område.
Arkivering og backup af mødereferater fra afholdte bestyrelsesmøder påhviler sekretær Per Holm. Det er udelukkende referatet fra den årlige generalforsamling som opbevares og arkivers som fysisk dokument.

3. Belysning

I fremtiden skal henvendelse om manglende eller svigtende lys meldes direkte til SEAS/NVE af den enkelte grundejer. Dette indføres i vores ordensreglement efter næste generalforsamling.

4. Ansvarsområder i bestyrelsen

Mogens Jung og Per Holm havde til mødet udarbejdet en detaljeret beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder. Denne beskrivelse blev gennemgået og vedtaget af bestyrelsen.

5. Sommer- og vintervedligeholdelse

Flisearbejdet i år omfatter udover den store renovering af pladsen på Stenbukvej nummer 21-39, kun et par småreparationer. Per aftaler dette direkte med Skovbo Fliseservice. Arbejdet forventes udført i juli/august måned.
Vi afventer nogle papirer og skriftlige aftaler fra den tidligere formand vedrørende vintervedligeholdelse. Per kontakter Flemming Gjermandsen om dette.

6. Køge Kommune

Det blev besluttet at Dan Andersen og Per Holm fortsætter den positive dialog med Køge Kommune, dette omfatter blandt andet vore deklarationer samt forhold til øvrige grundejerforeninger i vores område.

7. Regnskab

Kasserer Henrik Jensen af regnskabet følger budgettet, og at der i øjeblikket afventes indbetalinger fra samtlige beboere.

8. Opfølgning fra Generalforsamlingen

På generalforsamlingen blev det pålagt bestyrelsen at undersøge muligheden for at danne en Borgerforening i Ejby. Det blev besluttet at afvente resultatet af de igangværende møder med Køge Kommune.
Ligeledes blev bestyrelsen opfordret til at undersøge standen på vores kloaksystem. Det blev besluttet at Mogens Jung inden næste bestyrelsesmøde kommer med et oplæg.

9. Næste møde

Næste møde afholdes 11. august klokken 19:00 hos Per Holm.