Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Marianne Dinesen. Ingen afbud.


1. Seneste referat.


Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.


2. Orientering fra formanden.


Fællesudvalget: Fordelingsnøglen for driftsudgifterne til den nyindkøbte græsslåmaskine blev heftigt debatteret. Endeligt forslag fremsættes ved næste udvalgsmøde.


EM tager kontakt til kommunen med det formål at få vores store stier erklæret som skolestier.


MD kontakter Teknisk Forvaltning med henblik på opsætning af skraldestativer ved de 2 bænkesæt på henholdsvis legepladsen og på boldbanen.


Ejby-Syd: Vi har et problem med hundeglam fra en parcel på Stenbukvej. Politiet har været indblandet, og tingenes tilstand er nu blevet væsentligt forbedret. Vi ser nu tiden an, og ser om forbedringen er permanent.


Stadig problemer med lastbilparkering i kvarteret, gælder både Sikavej og Stenbukvej.


 3. Regnskab.


Betaling fra grundejerne er i fuld gang, dags dato mangler kun omkring 10 parceller.


4. Eventuelt.


EM/PH besigtiger svævebanen. Sandkassen skal fjernes i løbet af sommeren, ligesom ukrudt skal fjernes.


PH kontakter gartner Torben Petersen vedr. kvalitet af græsklipningen (brugsgræs).


7. Næste møde


Dato for næste møde er aftalt til 2. september kl. 19:30 og afholdes hos Joan Løkke.