Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Henrik Jensen, mandag 17. januar 2022.
Der var afbud fra Per Marquard Stenberg til mødet på grund af corona-isolation.

Information

De modtagne mails modtaget fra “Fællesforeningen 11CP” vedrørende etablering af en “overbygning” på det eksisterende 11CP, blev drøftet grundigt og længe. Forslaget går ud på at der dannes en ny forening som en overordnet forening for de eksisterende 8 selvstændige foreninger.
Denne nye forening ønsker 11CP skal etableres med bestyrelse, generalforsamling og med nye vedtægter. Vores forening har modtaget et udkast til disse nye vedtægter, som vi absolut ikke kan tilslutte os som de foreligger.
Desuden ønsker 11CP kvit og frit at overtage de arealer som er tinglyst til “Grundejerforeningen Ejby Syd”, og overføre ejerskabet til den nye forening.
Bestyrelsen besluttede at vi vil fremlægge en rapport med fordele- og ulemper ved at tilslutte os det foreliggende forslag fra 11CP.
Denne rapport skal danne grundlag for endelig beslutning på den kommende generalforsamling den 29. marts.
Rapporten vil kunne læses på vores website “ejbysyd.dk” så snart den foreligger, og der vil blive henvist til den på indkaldelsen til generalforsamlingen.
Vores formand informerer snarest 11CP om ovenstående.
Der er indkaldt til møde i “Fællesforeningen 11CP” på torsdag 20. januar, hvor vi bliver repræsenteret af Per Stenberg og Henrik Jensen.
Til orientering budgetterer man med et nedslag i årligt kontingent fra EjbySyd til 11CP fra 420 kroner pr. medlem til 360 kroner pr. medlem.

Indkomne mails

Udover mange mails fra 11CP, har vi primært modtaget mails vedrørende de ejendomshandler der har været i vores forening.

Regnskab

Vi har fået revideret regnskabet for 2021, uden anmærkninger. Regnskabet blev herefter underskrevet af os alle.
Det kunne konstateres af vi har betalt godt 132.000 kroner for snerydning/saltning i kalenderåret 2021, hvilket svarer til godt 50% af foreningens indtægter.
Men der var også meget sne i januar/februar 2021 🙂
Henrik havde som aftalt udarbejdet et forslag til budget for 2022. Bestyrelsen gennemgik dette budgetforslag som herefter blev godkendt.

Legepladsen

Alt fungerer på legepladsen, og vi har lige betalt for endnu et års vedligeholdelse af den meget populære legeplads.

Sommer- og vintervedligeholdelse

Vores aftale med snerydder Simon er blevet forlænget med endnu et år.
Dan har underskrevet gartnerkontrakten med diverse ekstra arbejder i 2022.
Der er et problem med manglende græsrabat udfor Stenbukvej 56, som vi ser nærmere på når foråret nærmer sig.

Generalforsamling

Bestyrelsen blev enige om at afholde årets ordinære generalforsamling den 29. marts klokken 19:00 i Medborgerhuset. Dan sørger for at “bestille” tid i Medborgerhuset.
Henrik og Per udarbejder indkaldelsen samt det materiale der eventuelt skal vedhæftes indkaldelsen. Omdeling i postkasserne udføres af bestyrelsen efter nærmere aftale.

Eventuelt

Vi aftalte næste møde til afholdelse torsdag 24. februar. Mødet afholdes som et virtuelt møde, og Per indkalder til mødet.

Referat: Per