Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Per Holm. Joan Løkke har af personlige grunde ønsket at træde ud af bestyrelsen med omgående virkning.


 


1. Seneste referat. 


Der blev fulgt op på opgaver beskrevet i seneste referat, som samtidigt blev behørigt underskrevet. 


2. Regnskab. 


Regnskabet blev gennemgået og budgettet for det kommende år opstillet. Endeligt driftsregnskab forventes klar til næste møde TC. 


3. Orientering fra formanden. 


Pladsen ved Stenbukvej 31 har egenhændigt indhentet tilbud på omlægning af eksisterende SF-sten. Tilbudet lyder på ca. 300 kr. pr. kvadratmeter (ca.110 m2).


Dertil kommer etablering af ny brønd som er tilbudt til ca. 6000 kr. Da der er andre pladser med lignende problemer, tages emnet op til general debat på generalforsamlingen 29. marts.


 


Placering af ”Rema1000” i bymidten er blevet behandlet på et borgermøde. Mange grundejerforeninger er gået sammen om at støtte et forslag om placering på matrikel ”10a” (den gamle branddam ud mod Gemsevej fra det eksisterende center).


 


Der er af en samling beboere fra forskellige grundejerforeninger fremsat forslag om at en del af legepladsen kan benyttes til etablering af een eller flere petanque-baner. Gruppen forelægger dette forslag på førstkommende møde i fællesforeningen 23.2.


 


Bom endeligt opsat ved indgangen til stisystemet fra Sikavej (ud for vandværket). Dette skulle gerne forhindre indkørsel af biler til stisystemet for fremtiden.


 4. Næste møde 


Dato for næste møde er aftalt til 1. marts kl. 19:30 og afholdes hos EM.