Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Dan Andersen.

Information/Indkomne mails

Vi har bl.a. modtaget en mail omhandlende uhensigtsmæssig parkering af køretøj over 3500 kg på en vendeplads på Stenbukvej. Mailen er besvaret og bestyrelsen vil gøre opmærksom på forholdet til rette vedkommende.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen fremlagde årsregnskabet for 2016 (urevideret)  som bestyrelsen tog til efterretning.
Budgetforslag baseret på uændret kontingent for 2017 blev ligeledes fremlagt, og taget til efterretning.

Sommervedligeholdelse

Kontrakten med vores leverandør er under forhandling med intentioner om at skære ned på de totale omkostninger ved bl.a. at reducere kantskæring til kun at blive foretaget hvert andet år.
Der vil også blive undersøgt priser på græsslåning.

Anden vedligeholdelse

Ingen kendte småreparationer for nuværende, og heller ingen anmodninger om renovering af vendepladser.

Vintervedligeholdelse

Vi har en 2-årig kontrakt med vores flerårige leverandør, som er gældende frem til år 2017-2018, så der er ingen ændringer.
Hvad angår fællesstierne er der ikke mere tvivl om, at det er “Fællesforeningen 11CP” der er ansvarlige for rydning af disse.
Der er modtaget meget konkrete og udførlige retningslinier fra Køge Kommune omkring dette.
Læs nærmere om dette under punktet “Regler/Snerydning”.

Legepladsen

Der er indgået en ny 7-årig vedligeholdelseskontrakt med leverandøren Indu. Bestyrelsen har forsøgt at forhandle perioden ned, men forgæves.
Bestyrelsen valgte derfor af sikkerheds- og forsikringsmæssige årsager at acceptere kontrakten.

Generalforsamling

På valg er Per Holm (modtager genvalg) og Bent Dagelykke (modtager ikke genvalg).
Bestyrelsen vil kontakte 1. suppleant Martin Knudsen for eventuel opstilling til den ledige bestyrelsespost.
Enkelte forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægter blev debatteret, men det blev besluttet at udsætte et endeligt forslag til senere.
Dan Andersen er ansvarlig for lokalereservation, og vender hurtigt tilbage med mulige datoer.
Kasserer Henrik Jensen er ansvarlig for proviant til Generalforsamlingen.

Afsluttende

Det blev besluttet at afholde et nyt bestyrelsesmøde umiddelbart før Generalforsamlingen. med henblik på tilrettelægning af denne, samt opfølgning på eventuelle hændelser i den mellemliggende periode. Sted og tid vil tilgå bestyrelsen hurtigst muligt.