Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Joan Løkke. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


 


Godkendelse og gennemgang af referat fra generalforsamling. Er underskrevet og omdelt til samtlige grundejere.


 


2. Konstituering af bestyrelsen.


 


Bestyrelsen varetager de samme opgaver som sidste år, med Erling Madsen som formand, Marianne Dinesen som næstformand, Tove Christiansen som kasserer, Per Holm som sekretær og Joan Løkke som deltager i div. udvalgsmøder.


 


3. Orientering fra formanden.


 


Gennemgang af opgaver pålagt bestyrelsen: Oversvømmelse på pladser på Stenbukvej generelt tages dette punkt op under ´bestyrelsen snarlige besigtigelse af arealerne.


TC udarbejder forslag til regelsæt for benyttelse af legepladsen. Skilte med tekst i lighed med ” Al unødvendig støjende adfærd efter kl 22 frabedes”.


Forslag om petanque-bane tages op på næste fællesmøde 8.5.


MD undesøger hos Teknisk Forvaltning mulighed for anbringelse af store sten i de sving hvor hjørnerne til stadighed bliver kørt op.


Græsarealerne fra Stenbukvej til Gemsevej klippes for fremtiden helt ned til Hjortens Kvarter.


MD undersøger mulighed for hastighedsnedsættende foranstaltninger på Stenbukvej.


 


Orientering fra fællesmøde 10.april:


Beplantning af diget bag Sikavej 44-48 behandles på næste møde. Forslag om at fjerne hvert andet træ mellem Sikavej og Ejbyvej samt eventuelt at skære toppen af tages ligeledes op i fællesforeningen på møde 8. maj.


Der bliver påfyldt barkflis på legepladsen, pålægges af ”os selv”, men betales af fællesforeningen. JL bestiller barkflis og er primus-motor på projektet.


Kantskæreren er lejet af os fra fællesforeningen for 1000 kroner og har allerede været brugt flittigt.



 



4. Sommervedligeholdelse


 


Aktiviteter for sommeren aftales ved gennemgang af vores område i løbet af maj måned.


 



5 Eventuelt


 


EM og PH gennemgår de mulighederne der forefindes indenfor det givne økonomiske råderum.


TC tilmelder EjbySyd til Netbank, men vi bibeholder vor girokonto indtil videre.



 


6 Næste møde


 


Dato for næste møde er aftalt til 19  maj kl. 19:30 og afholdes hos Erling Madsen. Besigtigelse af vore arealer er aftalt til 5. maj kl 18:30, vi mødes hos PH.