Referat af 2 bestyrelsesmøder afholdt hos Per Holm, onsdag 13. oktober og torsdag 14. oktober.
Der var afbud fra Per Marquard til mødet onsdag, og ingen afbud til mødet torsdag.

Informationsmøde med René Birch, 11CP

Dagen før vores bestyrelsesmøde torsdag, blev et hurtigt improviseret møde afholdt om onsdagen.
Grunden til dette møde var at få en tilfredsstillende forklaring fra “Fællesforeningen 11CP” på den situation der er opstået omkring skøde på området omhandlende 11CP.
I den forbindelse var vi meget tilfredse med at René Birch ville stille op, og klarlægge den problemstilling som vi i “Grundejerforeningen Ejby Syd” skal tage endeligt stilling til.
Kernen i problemstillingen er at vores forening, sammen med den nu nedlagte forening “Tæt/lav”, står som ejede på skødet over området.
Da “Fællesforeningen 11CP” i mange år har stået for vedligeholdelse af hele det område der ikke specifikt bliver vedligeholdt af vores forening, ønsker man at dette markeres i ejerskabet, således at “Fællesforeningen 11CP” overtager skødet på området fra vores forening.
Hvis vi accepterer dette, betinger det at der bliver etableret en helt ny forening i stedet for nuværende “Fællesforeningen 11CP”, og at der selvfølgelig herefter udarbejdes nye vedtægter, afholdes generalforsamling hvor der vælges en bestyrelse, samt vedtaget budget og ordensreglement for hele området. Det vil i den situation være vigtigt for os at vores indflydelse ved stemmeafgivning bliver afstemt i forhold til foreningsstørrelse.
Hvis vi ikke accepterer at overdrage skødet til nuværende “Fællesforeningen 11CP”, overdrages vedligeholdelsen af et ikke nærmere bestemt område til vores forening. Dette bliver formentlig lidt dyrere for os, afhængig af hvad der kan aftales med “Fællesforeningen 11CP” og Køge Kommune.
Mødet blev afsluttet med en aftale om at Renè Birch udarbejder et initielt forslag til vedtægter for den nye forening, som herefter videre bearbejdes i samarbejde med Per Holm.

Siden sidste / Information

Det blev aftalt at Dan Andersen og Per Marquard deltager som repræsentanter for Ejby Syd på novembermødet i “Fællesforeningen 11CP”.
på mødet at følge udviklingen og selv undersøge hvilke forhold der er gældende for området. I første omgang tager Per kontakt til de involverede.

Indkomne mails

Vi har primært modtaget mails vedrørende de ejendomshandler der har været i vores forening, samt mails fra andre grundejerforeninger.

Regnskab

Henrik fremlagde igen et helt igennem bearbejdet regnskab samt yderlige information om foreningens økonomi, som blev taget til underretning.

Legepladsen

Alt fungerer på legepladsen, som iøvrigt bliver rost af samtlige ejendomsmæglere (og børnehaver !!!)

Sommer- og vintervedligeholdelse

Vores aftale med snerydder er blevet forlænget med endnu et år. Han kommer i morgen til Per og underskriver kontrakten.
Med hensyn til sommervedligeholdelse afventer vi at modtage faktura for indeværende år. Dan arbejder på at færdiggøre gartnerkontrakten for 2022.
Der er foretaget nogle reparationer af belægningen med SF-sten, 3 steder på Sikavej og 1 sted på Stenbukvej. Der er ikke planlagt flere opgaver i år.

Eventuelt

Vi aftalte næste møde til afholdelse den 17. januar hos Henrik. Vi aftalte desuden løbende at holde møder inden da, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til udviklingen omkring 11CP.

Referat: Per