Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Tove Christiansen. Ingen afbud.


 


1. Regnskab. 


Regnskab som det ser ud dags dato udleveret til gennemsyn og kommentarer. Egen vedligeholdelse ser ud til at blive dyrere end budgetteret, men ellers følges budgettet. Regnskabet taget til efterretning. 


2. Legepladsen.


 


Legepladsen er nu repareret, med undtagelse af svævebanen (pga prisen, se senere).


Skraldestativ kan afhentes hos Else Bækgård snarest. Dette opstilles på legepladsen og tømmes af Erik Palsing efter behov.


 


3. Fællesudvalget.


 


Fællesforeningen har vedtaget at bevilge de ekstra penge der skal bruges til at reparere svævebanen. Et reparationssæt der koster ca. 11000 kroner er nu bestilt af EM.


Naturstien langs nauerhækken trænger til at blive renoveret, da en mængde sten efterhånden dukker frem til stor gene for brugere af stien.


En del alt for store træer i nicherne ved diget mellem Sikavej og Stenbukvej generer de omkringboende parceller. MD undersøger til næste møde hvad der skal ske.


Ulovlig udgang fra Grævlingens Kvarter til hovedstien (sti1) bør påtales af EM på næste møde i fællesudvalget.


Næste møde i fællesudvalget er fastsat til 23. februar 2004. Dette er tidsnok til at vi kan indarbejde budgettal vedr. Fællesforeningen i vort eget budget inden dette skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling sidst i marts måned.


 


4. Egne arealer.


 


Individuelle breve udsendt til de parceller der ikke overholder de regelsæt vi i fællesskab har vedtaget. Primært vedr. parkering  af store køretøjer, hegn, beskæring af træer og buske mod veje og stier, ukrudt m.v.


Pladsen ud for Stenbukvej 31 er besigtiget nok en gang, denne gang med Skovbo Fliseservice. Vi har efterfølgende modtaget tilbud på etablering af ekstra kloak og mere hældning på kørearealet. Arbejdet er baseret på genbrug af de eksisterende armerings-sten. Da beboeren i nr 35 har udtrykt ønske om SF-sten som erstatning for de eksisterende sten, blev det besluttet af prisdifferencen i givet fald skal betales fuldt af de berørte grundejere, da det ellers bliver for bekosteligt for grundejerforeningen. Dette meddeles videre af formand EM.


Der igangsættes en lille rundspørge blandt de parceller der ligger ud mod Ejbyvej, vedr. den kommende udtynding, renovering og genbeplantning af det eksisterende læbælte.


PH fremstiller et afkrydsningsskema og meddeler resultatet på næste bestyrelsesmøde.


 


5. Eventuelt.


 


Foreløbig dato for næste generalforsamling er 29. marts 2004, og det sidste møde før denne generalforsamling bliver hos EM den 1. marts kl 19:30 


6. Næste møde


 


Dato for næste møde er aftalt til 15. januar kl. 19:30 og afholdes hos PH.