Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lene Bøttcher. Ingen afbud.

 

1. Indkomne mails

 

Modtagne mails i perioden siden sidst blev gennemgået. PH besvarer de 2 åbentstående mails.

 

 

2. Siden sidst

 

Fællesforeningen: Der har været et par henvendelser om tidspunkter for græsslåning på de arealer der tilhører Fællesforeningen. Da det udelukkende er i vores forening vi har regler for disse tidspunkter kan vi ikke klage over de tidspunkter græsslåningen foretages i Fællesforeningens regi.

Vi har modtaget en fejlagtig opkrævning på opdatering af foreningens C5-system. PH tager sig af dette.

Skovbo Fliseservice er i gang med at renovere pladsen udfor Stenbukvej 28, da der igennem længere tid har samlet sig meget vand efter regn. Der skal både etableres ekstra afløb samt tilrettes et større fliseareal. Arbejdet forventes færdigt i løbet af indeværende måned.

BD og FG kontakter en grundejer der har anmodet om styning af træer på stien mellem Stenbukvej og Sikavej, hvilket er Fællesforeningens areal.

Vi har noteret at der et problem med regnvandsbrønden udfor Stenbukvej 43-45. Der skal bestilles en slamsuger, men vi (FG) koordinerer først med de andre områder der har tilsvarende problem.

 

 

3. Regnskab

 

Foreningens kasserer orienterede bestyrelsen om de vigtigste aktiviteter siden sidst, og det kunne konstateres at alt går som forventet og budgetteret.

 

4. Næste møde

 

Næste møde afholdes 7. novemberr klokken 19:00 hos Bent Dagelykke.