Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Joan Løkke. Ingen afbud.


 


1. Seneste referat.


Seneste mødereferat blev gennemgået og underskrevet.


 


2. Orientering fra formanden.


Bom ved Hjortens Kvarter er nu udskiftet, men bommen er endnu ikke flyttet til sten ved Vandværket.


Snarlig nabohøring Sikavej 34 vedrørende lovliggørelse af allerede opført carpost direkte i skellet.


 


3. Sommervedligeholdelse.


Skovbo Fliseservice har afgivet tilbud vedrørende udbedring af diverse skavanker med fliser, belægning, dæksler og kloakriste. Tilbuddet blev accepteret, og arbejdet forventes udført i løbet af september måned.


Vores nye gartner udfører et tilfredsstillende arbejde, så vi kan med glæde konstatere at vore arealer forefindes i fin stand. Ligeledes har græsklipningen aldrig været bedre, men vi betaler jo også en del mere end tidligere.


Træer der fældes eller bede der tyndes ud, skal generelt omdannes til flis og genan-vendes samme sted som beskæringen/fældningen er foretaget. Dette budskab skal ligeledes viderebringes til Fællesforeningen.


 


 4. Legepladsen.


Legepladsen bør igen gåes igennem for ukrudt, eventuelt kan gartneren give et tilbud så vi kan få en permanent løsning på dette problem. TC forespørger om tilbud.


Svævebanen er stadig under reparation, MD indkøber de manglende ”dele”. 


5. Næste møde


 


Dato for næste møde er aftalt til 5. september kl. 19 og afholdes hos Marianne Dinesen.