Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Bent Dagelykke.

Orientering siden sidste møde

Mødet blev indledt med at Per Holm udtrykte kritik af formand Mogens Jung’s rolle i stiftelsesgruppen for Ejby Borgerforening. Efter en del debat besluttede Mogens Jung helt at trække sig ud af bestyrelsen i Ejby Syd, hvilket blev taget til efterretning af den øvrige bestyrelse.

Konstituering af midlertidig formand

Per Holm blev efterfølgende valgt som midlertidig formand for foreningen, indtil den snart kommende generalforsamling. Bestyrelsen informerer om dette til samtlige beboere i en skrivelse som husstandsomdeles senest førstkommende torsdag.

Mails modtaget til bestyrelsen

Bestyrelsen har igen modtaget en klage over uheldigt parkerede biler. De involverede beboere er på nuværende tidspunkt blevet skriftligt orienterede.

Orientering fra kassereren

Kasserer Henrik Jensen præsenterede det reviderede regnskab i underskreven form. Bestyrelsen behandlede derefter budgettet for det kommende år.
Budget blev vedtaget og ligger klar til præsentation på næste generalforsamling.

Vintervedligeholdelse

Bent Dagelykke har kontaktet vores snerydder og de har etableret en aftale om at følge vejdirektoratets anvisninger vedrørende Ejby Syd.

Sommervedligeholdelse

Dan Andersen har etableret en aftale med Peter Lund, og hele vores område revurderes omhyggeligt, så der kan udarbejdes en ny kontrakt. Mange af vore pladser er jo “fornyet”, hvilket giver andre omstændigheder for vedligeholdelsen. Når dette foreligger modtager bestyrelsen en ny kontrakt fra Peter Lund til endelig godkendelse.

Fællesforeningen

Delregnskab for Fællesforeningen er nu godkendt. Fliserne på stien fra Ejby Vandværk langs med Sikavej (ud mod Ejbyvej) bliver nu rettet op.
Snerydning af den gamle “skolesti” langs med boldbanerne sker ikke p.t. idet Fællesforeningen har valgt ikke at foretage snerydning på stierne.
Vi har derfor etableret en aftale med Køge Kommune, og ETK kommer ved lejlighed og besigtiger de omfattede stier.
Vores kontingent til Fællesforeningen “11CP” er iøvrigt uforandret i det kommende år.

Generalforsamling

Datoen for næste ordinære generalforsamling blev fastsat til tirsdag 29. marts klokken 19:30 i Medborgerhuset (det gamle bibliotek).
På valg er kasserer Henrik Jensen og best.medlem Dan Andersen, og begge modtager genvalg.