Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Dan Andersen.

Rundgang i vores område

Mødet startede med en rundgang i vores område, hvor bestyrelsen gjorde notater om den generelle vedligeholdelse, notater om nødvendig reparation af SF-sten samt generel besigtigelse.
Vi kunne konstatere en del parkeringer foretaget udenfor egen grund ligesom en del hække og beplantning kunne trænge til en “omgang” fra beboeren.
Bestyrelsen henstiller derfor endnu engang til den enkelte grundejer om at foretage en kritisk besigtigelse af egen grund ud mod “fællesskabet”, samt at foretage parkering på egen grund.

Diverse siden sidste møde

Vi har igen deltaget i møde med Fællesforeningen 11CP, og efterfølgende modtaget et referat fra mødet. Ifølge vore deltagere på mødet afspejler dette referat ikke helt hvad der skete på mødet, en del var udeladt og referatet kunne ikke opfattes som fyldestgørende. Dette påtales ved næste møde i Fællesforeningen som afholdes medio august.
Vores forenings forhold til den nystiftede “Borgerforening i Ejby” blev herefter drøftet. Hvis Borgerforeningen udvikler sig til at blive et seriøst “talerør” i forhold til Køge Kommune vil “Grundejerforeningen EjbySyd” selvfølgelig være medlem/medlemmer. Formand Per Holm undersøger mulighederne.

Modtagne mails / status og gennemgang

Der har været et par henvendelser af opklarende karakter fra beboerne, men langt de fleste henvendelser har været fra ejendomsmæglere som ønskede oplysninger om vores forening. Vi har på foreningens website oprettet en speciel service overfor ejendomsmæglere, menupunktet “Regler/Ejendomsmægler”.
Her kan altid findes vedtægter, ordensreglement, budget for indeværende år, senest afsluttede regnskab, pladsregulativ samt referat fra senest afholdte Generalforsamling.

Regnskab

Kasserer Henrik Jensen gennemgik regnskabet som ikke gav anledning til ret mange kommentarer da der ikke er sket ret meget siden senest afholdte Generalforsamling, og indbetaling fra grundejerne af kontingent for året først forfalder senere.

Sommervedligeholdelse

Dan Andersen har været på rundgang med vores gartner, hvor de kommende opgaver blev aftalt. Herefter har vi forlænget vores gartnerkontrakt for 1 år.

Anden vedligeholdelse

Der er enkelte steder hvor udbedring og reparation af SF-sten er nødvendigt. Det er især udfor Sikavej nummer 2 og Sikavej nummer 18 dette er gældende, men også andre “småreparationer” foretages i løbet af sommeren.

Legepladsen

Det blev på mødet aftalt at Dan Andersen overtager tilsyn og eventuel indrapportering til firmaet “Indu” vedrørende legepladsen.

Eventuelt

Vi vil forsøge at indhente mailadresser på foreningens 131 husstande. Formålet er derigennem at kunne kommunikere direkte og effektivt, og derved optimere strømmen af informationer til foreningens medlemmer. Per Holm laver et oplæg, og Henrik Jensen og Arne Busk omdeler.

Næste møde

Næste møde blev aftalt til 21. august klokken 19:00 og afholdes hos Per Holm. På dette tidspunkt er mødet i Fællesforeningen 11CP netop afholdt, så vi kan behandle output fra dette møde umiddelbart.